Cem Doğan, Onur Taşar, Zübeyde Bayram, Rezzan Deni̇z Acar, Murat Çap, Emrah Erdoğan, Cihangir Kaymaz, Nihal Özdemi̇r

Anahtar Kelimeler: Akut koroner sendrom, kalıntı kolesterol, trigliseritten zengin lipoproteinler

Özet

Giriş: Açlık dışı kalıntı kolesterolün artması, artmış düşük dansiteli lipoprotein kolesterol (LDL-C) gibi iskemik kardiyovasküler hastalıklar için artmış risk ile ilişkilidir. Çalışmamızın amacı, ilk kez akut koroner sendrom (AKS) ile gelen hastalarda kalıntı kolesterol ve akut koroner sendromun arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Hastalar ve Yöntem: İlk kez akut koroner sendrom ile başvuran 226 hasta ve normal koroner arter olarak sonuçlanmış 192 elektif koroner anjiyografi hastasında, diğer lipit profili parametrelerinin yanı sıra, açlık dışı kalıntı kolesterolün artan konsantrasyonlarını karşılaştırdık. Bulgular: AKS hastaları kontrol grubu ile karşılaştırıldığında erkek cinsiyet fazla, daha genç ve daha fazla oranda diabetes mellitus mevcuttu (tümü için p< 0.001). AKS hastalarında glukoz ve beyaz kan hücresi düzeyleri de daha yüksekti. Kalıntı kolesterol, LDL-C değerine benzer şekilde, AKS grubunda istatistiksel olarak kontrol grubu ile karşılaştırıldığında daha yüksekti (p< 0.001). Tek değişkenli ve çok değişkenli ikili lojistik regresyon analizinde yüksek kan kalıntı kolesterolü, yüksek kan LDL-C değerleri ve düşük kan HDL-C değerleri ile akut koroner sendromlar arasında anlamlı bir ilişki mevcuttu. Sonuç: Çalışmamız, yüksek kan LDL-C seviyelerinde olduğu gibi artmış kalıntı kolesterol düzeylerinin artmış ilk kez yaşanılan AKS riski ile ilişkili olduğunu göstermiştir. AKS hastalarında LDL-C düzeylerinin düşürülmesinin yanı sıra kalıntı kolesterol düzeylerinin düşürülmesi üzerine daha fazla çalışma yapılmalı ve odaklanılmalıdır.