Mehmet Aksüt, Ekin Can Çeli̇k, Deniz Günay, Tanıl Özer, Mustafa Mert Özgür, Mehmet Kaan Kırali̇

Anahtar Kelimeler: Beden kitle indeksi, obezite, kanama, drenaj, kardiyak cerrahi, koroner arter baypas

Özet

Giriş: Obezitenin insanlık için iyi bilinen bir tehdit unsuru olduğu kanıtlanmış bir gerçektir. Ancak yıllar içinde yapılan birtakım araştırmalarda obezitenin belirli durumlarda koruyucu rolü olduğu gibi çelişik durumlar gözlemlenmiştir. Bu çalışmada artmış beden kitle indeksi (BKİ) değerleri ile koroner arter baypas greftleme (KABG) cerrahisi sonrası göğüs tüpü drenajı arasındaki ilişkiyi ortaya koymayı amaçladık. Hastalar ve Yöntem: Aralık 2015-Aralık 2016 tarihleri arasında, izole KABG operasyonu geçirmiş 421 hastanın verileri retrospektif olarak tarandı. BKİ değerleri, Amerikan Kalp Derneği ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen alt sınıflara gruplandırıldı. Bu alt gruplar; zayıf (< 20 kg/m2), normal (20-25 kg/m2), fazla kilolu (25-30 kg/m2), obez (30-35 kg/m2) ve morbid obez (> 35 kg/m2) olarak kabul edildi. Postoperatif göğüs tüpü drenaj değeri KABG sonrası ilk 24 saatte ölçülen değer olarak kaydedildi. Bulgular: Çalışmaya katılan ortalama hasta yaşı 61.6 ± 1.06 idi. Hasta popülasyonunun çoğunluğunu 251 (%59.6) hasta ile erkekler oluşturmaktaydı. Hastalar önce kabaca obez (> 30 kg/m2) (n= 136) ve non-obez (< 30 kg/m2) (n= 193) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Obez olmayan grupta postoperatif ortalama göğüs tüpü drenaj miktarı 630 ± 360 mL iken, obez hasta grubunda 463 ± 303 mL bulundu. BKİ ile KABG sonrası göğüs tüpü drenajı arasındaki ilişkinin analizi için bağımsız t-test kullanıldı. Test sonucunda ortaya çıkan ilişki istatistiksel olarak anlamlı idi. Bunun üzerine ileri analiz amaçlı olarak KABG sonrası göğüs tüpü drenajının beş farklı BKİ alt grubu ile ilişkisini değerlendirmeye karar verdik. Bunun için varyans analizi (ANOVA) yapıldı ve sonuçların istatistiksel olarak anlamlı olduğu görüldü. Sonuç: BKİ ile KABG sonrası göğüs tüpü drenajı arasında negatif bir korelasyon bulunmaktadır. BKİ'nin ileride planlanabilecek kanama öngörü skorlarında kullanılabileceğini düşünmekteyiz.