Mustafa Bulut, Uğur Arslantaş

Anahtar Kelimeler: Behçet hastalığı, nabız dalga hızı

Özet

Giriş: Behçet hastalığı, nadir görülen kronik bir hastalıktır. Başlıca histopatolojik lezyonu vaskülittir. Nabız dalga hızı aortik sertliğin göstergesi olup arteriyel distansibilite, elastisite ve göreceli arteriyel kompliyansla ters yönde ilişkilidir. Mevcut çalışmada; Behçet hastalığına sahip hastalarda nabız dalga hızı aracılığı ile ölçülen arteriyel elastisite araştırılmıştır. Hastalar ve Yöntem: Daha önce bilinen hipertansiyon, diabetes mellitus, hiperlipidemi gibi geleneksel kardiyovasküler risk faktörü olmayan 25 (21 erkek) Behçet hastası ve 21 (10 erkek) sağlıklı birey çalışmaya alındı. Ortalama hastalık süresi 3.6 ± 2.5 (1-10) yıldı. Arteriyel elastisite, otomatik olarak karotis-femoral (aortik) nabız dalga hızı aracılığıyla Complior Colson (Fransa) cihazı ile değerlendirildi. Nabız dalga hızı; Nabız dalga hızı (m/s) = mesafe (m)/ilerleme zamanı (s) formülü ile hesaplandı. Bulgular: Karotis-femoral (aortik) nabız dalga hızı (10.66 ± 1.74; 8.16 ± 0.84 m/s) ve diyastolik kan basıncı (79.00 ± 10.10; 73.33 ± 8.11 mmHg) kontrol grubuna göre Behçet hastalığında daha yüksek bulundu (sırası ile p< 0.001, p= 0.03). Sadece nabız dalga hızı ile yaş, diyastolik kan basıncı ve ortalama kan basıncı arasında anlamlı korelasyon saptandı (sırası ile p< 0.001, r= 0.56; p= 0.02, r= 0.32; p= 0.03, r= 0.31). Sonuç: Arteriyel sertlik ve aterosklerozun bir belirteci olan karotis-femoral (aortik) nabız dalga hızı aracılığı ile değerlendirilen arteriyel elastisite sağlıklı kontrollere göre Behçet hastalığında azalmış olarak bulunmuştur.