Serkan Kahraman, Hicaz Zenci̇rkıran

Özet

Giriş: Kontrast ilişkili nefropati (KİN) ST elevasyonlu miyokart infarktüsü (STEMİ) hastalarında artmış mortalitenin en önemli nedenlerinden birisidir. Çalışmamızda perkütan koroner girişim uygulanan STEMİ hastalarında serum ozmolaritesinin KİN üzerine etkisini incelemeyi amaçladık. Hastalar ve Yöntem: STEMİ olan 163 ardışık hasta çalışmaya dahil edildi. Ardından hastalar KİN gelişmeyen grup 1 ve gelişen grup 2 olarak ikiye ayrıldı. Bazal klinik, serum ozmolaritesini içeren laboratuvar ve demografik özellikler her iki grupta karşılaştırıldı. Bulgular: Yüz kırk dört KİN olmayan hasta grup 1, yirmi iki KİN olan hasta grup 2 olarak alındı. Serum ozmolaritesi KİN gelişen hastalarda daha yüskek saptandı [289.06 (284.75-292.39), 291.71 (289.69-295.72); p= 0.004]. Ayrıca yaş (OR: 1.097, CI: 1.033-1.164; p= 0.002) ve serum ozmolaritesi (OR: 1.117, CI: 1.008- 1.238; p= 0.035) KİN'in bağımsız öngördürücüleri olarak saptandı. Sonuç: Artmış serum ozmolaritesi perkütan koroner girişim uygulanan STEMİ hastalarında KİN ile ilişkilidir. Bu ilişki koroner arter hastalığı tedavi edilse bile artmış kötü klinik sonlanımlardan sorumlu olabilir.