Kürşat Akbuğa, Murat Eren, Mustafa Karanfi̇l, Turgay Aslan, İlknur Can

Anahtar Kelimeler: Atriyoventriküler nodal re-entran taşikardi, atriyoventriküler resiprokal taşikardi, ayırıcı tanı, elektrokardiyografi

Özet

Giriş: Supraventriküler taşikardilerin ayırıcı tanısı için birçok algoritma önerilmiştir. Bununla birlikte, bu algoritmaların farklı cinsiyet ve yaş grupları üzerindeki etkisi araştırılmamıştır. Amacımız, bilinen elektrokardiyografi (EKG) parametrelerinin farklı yaş ve cinsiyet gruplarındaki dağılımını gözlemlemektir. Hastalar ve Yöntem: Retrospektif olarak, taşikardi esnasında EKG'si olan ve elektrofizyoloji çalışması (EPS) veya radyofrekans ablasyonu (RF) ile atriyoventriküler nodal reentrant taşikardi (AVNRT) veya atriyoventriküler reentrant taşikardi (AVRT) tanısı alan 114 hastanın EKG parametreleri incelenmiştir. Bulgular: Kadınlar için V1 ve aVR'de yalancı r'-dalgaları AVNRT grubunda daha anlamlıydı (p< 0.05); QRS alternansı AVRT grubunda anlamlıydı (p< 0.05). AVNRT grubunda 60 yaşın altındaki bireylerde sağ prekordiyalde ST depresyonu anlamlı görüldü; aynı gruptaki 60 yaşın üzerindeki bireyler için, yukarı eğimli ST depresyonu anlamlı bir parametre olarak saptandı (p< 0.05). Altmış yaş üstündeki AVRT hastalarında ortalama ST depresyon amplitüdünün ortalaması, 60 yaş altındakilere göre daha yüksekti (p< 0.05). Sonuç: Bu çalışmada bilinen EKG parametrelerinin yaşa ve cinsiyete göre farklılık gösterdiği gösterilmiştir. SVT ayırıcı tanı ve algoritmalarında yaş ve cinsiyetin yer alabileceği ortaya koyulmuştur.