Murat Akkuş

Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, kalp cerrahisi, kardiyopulmoner cerrahi, eş zamanlı kalp-akciğer operasyonu

Özet

Giriş: Rezektabl akciğer kanseri (LC) ve kardiyak cerrahi (CS) birlikte uygulanmasının cerrahi sonuçları açısından sınırlı sayıda çalışma mevcuttur. Bu çalışmada eş zamanlı LC nedeniyle majör akciğer rezeksiyonu ve CS uygulanan olgularımızın sonuçlarını literatür eşliğinde sunmayı amaçladık. Hastalar ve Yöntem: Ekim 2011-Mayıs 2019 tarihleri arasında eş zamanlı CS ile opere edilen 10 (sekiz erkek, iki kadın) akciğer kanseri olgusu çalışmaya alındı. Olguların median yaşı 67 (43-78) yıl idi. Tüm olgularda sternotomi uygulandı, bir sol alt lob tümörüne sternotomi sonrası sol torakotomi eklendi. Yedi olgu koroner arter cerrahisi, bir olgu aort darlığı, bir olgu mitral darlığı ve bir olgu intraatriyal kitle nedeniyle kalp operasyonuna alındı. Bulgular: Erken dönem mortalite izlenmedi. Postoperatif kanamaya bağlı reoperasyona rastlanmadı. En sık komplikasyon atriyal fibrilasyon ile üç olguda izlendi. Dokuz olguya lobektomi, bir olguya bilobektomi uygulandı. Dört olguda adenokarsinom, iki olguda skuamöz hücreli karsinom, bir olguda küçük hücreli karsinom, bir olguda büyük hücreli karsinom, bir olguda indiferansiye yuvarlak hücreli karsinom ve bir olguda atipik karsinoid saptandı. Median yatış süresi 5.5 gün (4-10) idi. Median 74 ay (1-91) takip süresinde iki olgu nüks, bir olgu kardiyak arrest nedeniyle toplam 3 (%30) olgu da mortalite görüldü. Yedi olgu tümör saptanmamış olarak takip edilmektedir. Sonuç: Sınırlı vaka sayısı ve literatürler eşliğinde incelendiğinde LC ve CS eş zamanlı cerrahi uygun, güvenilir ve tatmin edici sonuçları ile tercih edilebilir.