Mustafa Akbulut, Adnan Ak, Serpil Taş, Özgür Arslan, Arzu Antal, Davut Çekmeceli̇oğlu, Mesut Şi̇şmanoğlu, Mehmet Tuncer

Anahtar Kelimeler: Aortic patoloji, donmuş fil hortumu, tip B aortik diseksiyon, inen aorta, yalancı lümen

Özet

Giriş: Bu çalışma, akut komplike tip B aortik diseksiyonlarında donmuş fil hortumu tekniği uygulanmasından sonraki orta dönem klinik sonuçları ve morfolojik değişikleri tanımlamayı amaçlamıştır. Hastalar ve Yöntem: Veriler, Mayıs 2012-Ekim 2018 tarihleri arasındaki kompleks torasik aorta hastalıkları nedeniyle donmuş fil hortumu prosedürü ile tedavi edilen 143 hastadan toplandı. Akut komplike tip B aortik diseksiyonu olan 27 hasta çalışmaya dahil edildi. Bulgular: Çalışma popülasyonunun ortalama yaşı 56.9 ± 9.1 yıl ve 23 (%85.2) hasta erkekti. Olguların %88.9'unda stent-greft seviyesindeki inen aortada tam yalancı lümen trombozu sağlandı. Ortalama 50.7 ± 22.5 aylık takipte geç dönem mortalite gözlenmedi. Sadece bir hasta operasyondan 62 gün sonrasında çoklu organ yetmezliği nedeniyle kaybedildi. Beş hastaya stent-greft kaynaklı yeni yırtık (n= 3) ve postdiseksiyon anevrizması (n= 2) için ikinci bir distal aortik endovasküler onarım yapıldı. Sonuç: Akut komplike tip B aortik diseksiyonlarda arkus aortanın tutulumu daha genişletilmiş bir tedavi gerektirmektedir ve donmuş fil hortumu prosedürü bu yönde hizmet eden alternatif bir yöntemdir.