Muhammet Tahta, Zafer Yali̇m, Alaettin Avşar

Anahtar Kelimeler: Ankilozan spondilit, sol ventrikül fonksiyonları, strain, strain rate, subklinik miyokardiyal hasar

Özet

Giriş: Ankilozan spondilit (AS) eklem dışı tutulum yapabilen kronik enflamatuvar bir hastalıktır. AS hastalarının yaklaşık %2-10'unda kardiyak tutulum mevcuttur. Bu hastaların normal bireylere göre kardiyovasküler mortalite riski artmıştır. Bu çalışmada AS hastalarında subklinik kardiyak etkilenmeyi, güncel bir kardiyak görüntüleme yöntemi olan Strain (S) ve Strain Rate (SR) ekokardiyografi (EKO) tekniklerini kullanarak değerlendirmek amaçlanmıştır. Hastalar ve Yöntem: Çalışma, Ocak 2017-Şubat 2018 tarihleri arasında, AS tanısı alan 29 asemptomatik hasta ve 26 sağlıklı bireyi içeren kontrol grupları ile yapıldı. Bireylerin sistolik ve diyastolik fonksiyonları, doku Doppler ölçümleri, sol ventrikül strain ve strain rate değerleri 2D EKO ile elde edildi ve gruplar arasında karşılaştırıldı. Bulgular: Hasta ve kontrol grubunun demografik değişkenlikleri benzerdi. EKO sonuçları karşılaştırıldığında sağ ventrikül diyastol sonu çapı ile sol atriyum çapı, hasta grubunda istatistiksel olarak anlamlı büyüklüğe sahipti. Strain değerleri karşılaştırıldığında, bazal antero-lateral, mid antero-lateral, bazal infero-septum, bazal anteriyor ve sol ventrikül ortalama S değerleri, hasta grubunda anlamlı derecede daha düşüktü. Strain Rate değerleri karşılaştırıldığında ise, mid antero-lateral, bazal infero-septum, bazal inferiyor ve ortalama sol ventrikül SR değerleri, hasta grubunda daha düşüktü. Sonuç: Çalışmada, AS hastalarında strain görüntüleme tekniği ile sol ventrikül fonksiyonlarının, subklinik düzeyde bozulduğu saptanmıştır. AS'daki subklinik miyokardiyal fonksiyon bozukluğunun, strain görüntüleme tekniği gibi daha hassas ve yeni yöntemlerle araştırılmasının hastaların miyokardiyal fonksiyonlarını belirlemede faydalı olacağını düşünüyoruz.