Özgür Yıldırım, Dilek Suzan

Yeni Yuzyil University Gaziosmanpasa Hospital, Department of Cardiovascular Surgery, Istanbul, Turkey

Anahtar Kelimeler: Arkus aorta hipoplazisi, cerrahi düzeltme

Özet

Giriş: Aortik ark hipoplazisinin çeşitliliği yenidoğan hastalarda geniş bir spektrumda görülebilir. Bu yazıda koarktasyon ve hipoplastik aortik ark tanılı hastalarda, aortik ark rekonstrüksiyonu tartışılacak, yenidoğan ve bebek hastalarda cerrahi kararlara ve hasta yönetimine odaklanılacaktır.

Hastalar ve Yöntem: Aortik ark rekonstrüksiyonu yapılan 15 hasta retrospektif olarak incelendi. Beraberinde komplike doğumsal kalp hastalıkları bulunan bu hastalarda operasyon sonrası cerrahi sonuçları araştırıldı.

Bulgular: Hastaların ortanca yaşı 74 gün (4-306 gün) ve ortalama ağırlığı 4192 ± 1253 gram idi. Aortik ark doğumsal hastalığının cerrahi tedavisi, 15 hastada antegrad serebral perfüzyon ile yapılmıştır. Bütün hastalarda aortik rekonstrüksiyon perikardiyal yama ile yapılmış ve yedi hastada koarkte segment tamamen rezeke edilmiştir. Hastaların yedisinde tek aşamalı onarım gerçekleştirilmiştir. Ortalama takip süresi 13.7 ± 9.3 aydı. Bir hastaya tekrar gelişen aort koarktasyonu nedeniyle ameliyat sonrası altıncı ayda balon anjiyoplasti uygulanmıştır. Takip sırasında bir erken ve bir geç mortalite saptanmıştır.

Sonuç: Yenidoğan ve bebeklerde aortik ark rekonstrüksiyonları düşük mortalite ve morbidite oranlarıyla yapılabilmektedir.