Melike Elif Teker Açıkel1, Ali Kubilay Korkut2

1Istanbul Haseki Training and Research Hospital, Department of Cardiovascular Surgery, Istanbul, Turkey
2University of Halic, Faculty of Medicine, Department of Cardiovascular Surgery, Istanbul, Turkey

Anahtar Kelimeler: Pittsburgh Uyku Kalitesi Endeksi anketi, uyku bozukluğu, koroner arter baypas

Özet

Giriş: Koroner arter baypas operasyonu sonrasında görülen uyku bozukluğu hastaların yaşam kalitesini önemli ölçüde olumsuz etkilemektedir. Bu çalışmanın amacı, preoperatif birinci gün, postoperatif üçüncü, yedinci ve 30. gün koroner arter baypas operasyonu yapılan hastaların uyku kalitesini araştırmaktır.

Hastalar ve Yöntem: Ocak 2017-Ocak 2018 tarihleri arasında kliniğimizde elektif şartlarda koroner arter baypas operasyonu yapılan 99 hasta bu çalışmaya dahil edildi. Hastalar, preoperatif birinci gün, postoperatif üçüncü, yedinci ve 30. gün Pittsburgh Uyku Kalitesi Endeksi anketini yaptılar.

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 61.5 ± 11.4 yıl (35-80), 67’si erkek, 22’si kadındı. Hastalara yapılan Pittsburgh Uyku Kalitesi Endeksi anketi sonucuna göre postoperatif üçüncü gün, preoperatif birinci güne göre istatistiksel olarak artış saptanmıştır. Postoperatif yedinci gün ve postoperatif 30. gün postoperatif üçüncü güne göre istatistiksel olarak anlamlı düşüş saptanmıştır. Postoperatif dönem yapılan Pittsburgh Uyku Kalitesi Endeksi anketi puanları yaş ile istatistiksel olarak anlamlı ilişkili saptanmıştır (p= 0.002, p= 0.004, p= 0.009).

Sonuç: Uyku bozukluğu koroner arter baypas operasyonu sonrasında fiziksel ve duygusal adaptasyon ve iyileşme üzerindeki etkisinin sık görülmesine rağmen bu konuda yapılan araştırma sayısı oldukça azdır.