Süleyman Çağan Efe1, Semi Öztürk2, Ahmet Seyfeddin Gürbüz3, Emrah Acar1, Mehmet Fatih Yılmaz1, Sedat Kalkan4, Cevat Kırma1, İbrahim Akın İzgi1

1University of Health Sciences, Istanbul Kartal Kosuyolu High Speciality Training and Research Hospital, Department of Cardiology, Istanbul, Turkey
2Istanbul Haseki Training and Research Hospital, Department of Cardiology, Istanbul, Turkey
3University of Necmettin Erbakan, Faculty of Medicine, Department of Cardiology, Konya, Turkey
4Istanbul Pendik State Hospital, Department od Cardiology, Istanbul, Turkey

Anahtar Kelimeler: Hipertrigliseridemi; aort sertliği; nabız dalga hızı; fenofibrat; augmentasyon indeksi

Özet

Giriş: Hipertrigliseridemi, koroner arter hastalığı (KAH) için bağımsız bir risk faktörü olarak bilinir. Hipertrigliseridemi tedavisinde kullanılan fenofibratın KAH hastalarında kardiyovasküler olayları önleyebildiği bilinmektedir. Bununla birlikte, fenofibratın KAH’ı, diabetes mellitusu ve hipertansiyonu olmayan saf hipertrigliseridemi hastalarında arter duvar sertliği üzerindeki vasküler etkileri hakkında çok az bilgi vardır. Bu çalışmada saf hipertrigliseridemi hastalarında fenofibrat tedavisinin arteryel duvar sertliğe olan etkisini değerlendirmek amaçlanmıştır.

Hastalar ve Yöntem: Çalışmaya KAH’ı, hipertansiyonu ve diabetes mellitusu olmayan 37 saf hipertrigliseridemi hastası dahil edildi. Tedavi öncesi ve sonrasında hastaların fizik muayeneleri yapıldı ve kan örnekleri alındı. Hastalara 168 ± 14 gün boyunca fenofibrat tedavisi verildi. Arteryel duvar sertliği, bir SphygmoCor cihazı kullanılarak aort nabız dalgası hızı (PWV) ile değerlendirildi. Santral arteryel basınç dalga formu parametreleri radyal arter aplikasyon tonometrisi ile hesaplandı ve dalga yansımasının ölçüsü olarak augmentasyon indeksi (AIx) kullanıldı.

Bulgular: Fenofibrat tedavisi, tedavi öncesi ile karşılaştırıldığında toplam kolesterol, trigliserit ve C/H düzeylerinde belirgin şekilde anlamlı düşüşler sağlamıştır (201.3 ± 61.0 mg/dL, 270.0 ± 93.4 mg/dL ve 261.3 ± 234.3 mg/dL, 704.7 ± 338.7 mg/dL ve 5.3 ± 2.6 ve 7.2 ± 1.9, sırasıyla, p< 0.001). Hs-CRP’de fenofibrat tedavisinden sonra anlamlı düşme eğilimi tespit edilmiştir (sırasıyla 0.47 ± 0.41 mg/dL ve 0.32 ± 0.31 mg/dL, sırasıyla, p< 0.01). AIx’de anlamlı değişim izlenmemiştir (sırasıyla %24.2 ± 12.4 ve %22.0 ± 11.4, p> 0.05). Fenofibrat tedavisinden sonra PWV’de anlamlı bir azalma izlenmiştir (11.3 ± 2.9 m/s ve 9.2 ± 2.2 m/s, p= 0.001).

Sonuç: Fenofibrat tedavisinin, saf hipertrigliseridemi hastalarında arteryel duvar sertliğini olumlu şekilde etkilediği gösterilmiştir.