Dilek Mersin Özcanoğlu1, Bedih Balkan1, Ünal Aydın2

1University of Health Sciences, Istanbul Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, Department of Anesthesiology and Reanimation, Istanbul, Turkey
2University of Health Sciences, Istanbul Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, Department of Cardiovascular Surgery, Istanbul, Turkey

Anahtar Kelimeler: Periferik arter hastalığı, ortalama trombosit hacmi, trombosit sayısı

Özet

Giriş: Ortalama trombosit hacmi (OTH) trombosit aktivitesini gösteren parametrelerden biridir. OTH düzeyinin miyokart enfarktüsünde, unstabil anjinada ve inme durumunda arttığı son yıllarda yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. Periferik arter hastalığı (PAH) da ilerleyici aterosklerozun sonucu olarak, abdominal aort ve aortun bifurkasyon seviyesinin distalindeki arterlerde daralma veya tıkanıklık ile kendini gösteren bir hastalıktır. Bu çalışmada PAH’ın tespitinde ve takibinde OTH’nin ve trombosit değerinin rolünün araştırılması amaçlanmıştır.

Hastalar ve Yöntem: Çalışmaya Ocak 2018-Haziran 2019 tarihleri arasında hastanemizde PAH nedeniyle elektif olarak opere olan 40-80 yaş arasında 67 hasta dahil edildi. Aynı tarihlerde PAH ve koroner arter hastalığı dışında kardiyak cerrahi geçiren 67 hasta ise kontrol grubu olarak seçildi. Operasyon öncesinde yapılan hemogram tetkiklerindeki OTH değerleri ve trombosit sayıları kaydedilerek istatistiksel olarak incelendi.

Bulgular: PAH pozitif hastalarda yaş ortalaması, diabetes mellitus pozitifliği, antiagregan ve sigara kullanım sıklığı, PAH negatif hastalara göre anlamlı düzeyde daha yüksekti. Çalışmada gruplar arasında diğer klinik özellikler açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır (p> 0.05). PAH pozitif hastalarda ortalama trombosit sayısı ve OTH düzeyleri, PAH negatif hastalara göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek tespit edilmiştir (p< 0.01).

Sonuç: PAH gibi morbidite ve mortalitesi yüksek olan hastalıklarda, trombosit sayısı ve OTH gibi ucuz ve yaygın olarak kullanılan tetkiklerin kullanımı PAH gelişiminde erken tanıda yardımcı olabilir.