Macit Bitargil, Helin Kılıç El, Nilüfer Bektaş, Ersoy Engin, Tolga Demir, İ̇smail Koramaz

Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Department of Cardiovascular Surgery, Istanbul, Turkey

Anahtar Kelimeler: Koroner baypas cerrahisi, açık kalp cerrahisi, yeni merkez

Özet

Giriş: Kasım 2014 tarihinde faaliyete geçen Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğinde, 19 Kasım 2014 tarihinde ilk başarılı açık kalp ameliyatı yapılmıştır. Bu çalışmanın amacı, yapılan ilk 450 açık kalp ameliyatının sonuçlarını değerlendirmektir.

Hastalar ve Yöntem: Kasım 2014-Aralık 2019 tarihleri arasında açık kalp ameliyatı yapılan toplam 450 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Stabil koroner arter hastalığı olan tüm hastalar operasyon gününe kadar 100 mg/gün asetilsalisilik asit ile tedavi edilirken, akut koroner sendromu olan olgularda 75 mg/gün klopidogrel tedavisi kesilmedi. Tüm olgularda operasyon medyan sternotomi ile yapıldı. Koroner arter baypas greftleme uygulanan tüm hastalarda standart kardiyopulmoner baypas tekniği kullanıldı. Diyastolik kardiyak arrest sağlamak için 20 dakikalık aralıklarla antegrad kan kardiyoplejisi verildi. CABG operasyonunda proksimal anastomoz yan klemp altında ve bazen hasta özelliklerine bağlı olarak tek klemp tekniği ile uygulandı.

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 58.7 (19-87 yıl) yıl idi. Hipertansiyon (%62.9) en sık eşlik eden hastalık olup bunu diabetes mellitus (%43.6), hiperlipidemi (%28.0), kronik obstrüktif akciğer hastalığı (%24.9), periferik arter hastalığı (%13.1) ve kronik böbrek disfoksiyonu (%4.7) takip etmiştir. Hastane mortalitesi 450 hastada 33 (%7.3) olarak gerçekleşmiştir.

Sonuç: Açık kalp operasyonları başarılı ve kabul edilebilir morbidite ve mortalite oranları ile merkezimizde devam etmektedir.