26. Cilt Dizini
26th Volume Index
Konu Dizini
(Ocak 2023-Aralık 2023)

Akut aort disseksiyonu 55
Akut pulmoner emboli 128
Antikoagülan ilaçlar 14
Antioksidan 76
Arteriyovenöz fistül 96
Asendan aorta 99
Ateroskleroz 48
Atriyal fibrilasyon 14, 27, 83
Atriyal septal defekt 40
Ayaktan başvuran hasta 62

B
Balon anjiyoplasti 96
Baş dönmesi 43
Benin paroksismal pozisyonel vertigo 43
Biküspit aort kapak 55

D
Debritman 88
Diyaliz 96

E
Egzersiz 107
Ekokardiyografi 128, 139
Ektazi 34
Elektrokardiyografik parametreler 70

F-G
Fruktoz 7
Glukoz 34

H-İ
Hasta memnuniyeti 62
Hipotansiyon 128
İndeks 34
İnterlökinler 99
İnflamasyon 99, 115
İskemi 7, 96
İskemik kalp hastalığı 83

K
Kadın sağlığı 48
Kalp 7
Kapak koruyucu aort kök replasmanı 55
Kardiyovasküler hastalıklar 48
Kemoterapi 1
Koroner arter 34
Koroner arter bypass 83
Koroner arter bypass cerrahisi 139

M
Marfan sendromu 55
Maske 107
Mediastinit 88
Menopoz 48
Mics 121
Mitral kapak darlığı 27
Mitral kapak yetersizliği 139
Mitral onarım 121
Mortalite 20, 115
Mvr 121

O-Ö
Oksijen tüketimi 107
Ölüm 128
Otonomik sinir sistemi bozuklukları 43

P
Pektoral flep 88
Periferik arter hastalığı 70
Port kateter 1
Pulmoner kapak stenozu 40

R
Reperfüzyon 7
Risk değerlendirmesi 48
Risk skoru 20, 115

S
Sağlık hizmetinin kalitesi 62
Sağlık hizmetleri 62
Santral venöz kateter 1
Silostazol 70
Sporcu 107
ST-elevasyonlu miyokard infarktüsü 20, 115

T
Tek merkez 128
Tiyol 76
Torakotomi 121
Tromboembolizm 14
Trigliserid 34

2D
2D ekokardiyografi 27