Meltem Altınsoy1, Uğur Küçük2

1Department of Cardiology, Ankara Etlik City Hospital, Ankara, Türkiye
2Department of Cardiology, Çanakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Kardiyomiyopatiler; kalp yetmezliği; kateter ablasyonu; ventriküler ekstrasistoller.

Özet

Amaç: Sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu (LVEF), sık ventriküler ekstrasistollerin (VES'lerin) neden olabileceği bir azalmaya maruz kalabilir. Bu çalışma, VES kökeni ve diğer VES özelliklerinin LVEF'de bir azalma ile ilişkili olup olmadığını araştırmayı amaçlamaktadır.

Gereç ve Yöntem: Ocak 2017 ile Mart 2023 arasında polikliniğe başvuran ve değerlendirme sürecinin bir parçası olarak ritim Holter istenen 400 hasta'nın ritim Holter kayıtları ve takip dosyaları retrospektif olarak incelendi. Sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonunda (LVEF) azalma olarak tanımlanan LVEF < 50% olan ve % 10'un üzerinde VES yüküne sahip olan hastalarda, normal LVEF'li hastalarda ve VES özelliklerinin ilişkisi, 24- ve 48-saatlik elektrofizyoloji çalışmaları kullanılarak incelendi.

Bulgular: Çalışma, yaş ortalaması 59,8±17,0 (aralık: 21–87) olan 34 hastadan oluşmaktadır. Bunların %55,9'u (19 hasta) kadındı ve ortalama EF % değeri 49,5±11,3 (aralık: 25–67) idi. EF % <50 olan hastalar (n=18), EF % >50 olan hastalara (n=16) göre anlamlı olarak daha yüksek diyastolik çap (sırasıyla 5,3±0,5'e karşılık 4,7±0,5 cm; p=0,004), VES yükü (sırasıyla 32,3'e karşılık 16,7; p=0,0001), daha uzun kuplaj aralığı ölçümleri (p=0,018) ve QRS süresi (p=0,0001) gösterdi. EF <50% olan grupta VES yükü ile QRS süresi arasında pozitif bir korelasyon bulundu (r=0,664; p=0,002). VES ile ilişkili kardiomyopati (CMP) gelişen hastalarda, VES mitral anulusundan kaynaklandı (p<0,001), RVOT'dan kaynaklanan VES'ler CMP olmayan gruba belirgin şekilde ilişkilendirildi (p<0,001).

Sonuç: Ventriküler ekstrasistollerin (VES'lerin) yükü, kardiomyopati ile ilişkili olabileceği gibi, daha uzun QRS süresi, kuplaj aralığı ve çıkış konumu ile de ilişkili olabilir.