Gökhan Demirci1, Ahmet Anıl Şahin2, Mehmet Altunova1, Tuğba Aktemur1, Meltem Tekin1, Mustafa Yıldız1, Mehmet Ertürk1

1Department of Cardiology, İstanbul Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye
2Department of Cardiology, İstinye University, Liv Bahceşehir Hospital, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Ateroskleroz; CHADS2; periferik arter hastalığı.

Özet

Amaç: Aorto-iliyak tıkayıcı hastalığa (AIOD) perkütan müdahale, açık cerrahi yerine onaylanmış bir tedavi seçeneğidir. Ancak stent teknolojisindeki gelişmelere rağmen stent içi restenoz (ISR), özellikle bu hastaların uzun dönem takiplerinde hala potansiyel bir sorun olmaya devam etmektedir. CHADS2 skoru temel olarak atriyal fibrilasyon için bir risk sınıflandırma aracıdır; ancak aterosklerozun şiddeti ve perkütan girişimlerin daha kötü sonuçlarıyla ilişkili olduğu bulunmuştur. Böylece AIOD nedeniyle stent takılan hastalarda CHADS2 skoru ile ISR arasındaki ilişkiyi sorgulamayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma, başarılı ana iliak arter (CIA) ve eksternal iliyak arter (EIA) stent implantasyonu yapılan 419 ardışık hastayı içeren retrospektif, gözlemsel bir çalışmaydı. İşlem sonrası ISR, takip döneminde her hasta için ultrasonografi veya anjiyografi ile değerlendirildi. Daha sonra hastalar ISR (+) ve ISR (–) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Her hasta için CHADS2 skoru hesaplandı.

Bulgular: 419 hastanın 47'sinde ISR tespit edildi. ISR'si olan hastaların stent çapı daha küçük (8,4±0,9 vs. 7,2±2,8, p=0,005) ve stent uzunluğu daha fazlaydı (80 (59–120) mm vs. 59 (39–100) mm, p<0,001). CHADS2 skoru ISR'si olan hastalarda ISR'si olmayanlara göre anlamlı düzeyde yüksek bulundu (2,04±0,98 vs. 1,45±0,93, p<0,001). KOAH (HR: 2,85, %95 GA: 1,535–5,293, p=0,001), CHADS2 skoru (HR: 1,571, %95 GA: 1,186–2,081, p=0,002) ve stent çapında azalma (HR: 0,582, %95 GA) : 0,366–0,926, p=0,022) bağımsız olarak ISR ile ilişkili olduğu bulundu.

Sonuç: Çalışmamız başarılı iliak arter stent implantasyonu yapılan hastalarda KOAH, CHADS2 skoru ve stent çapının ISR ile ilişkili olduğunu gösterdi. Çalışmamıza göre bu basit ve uygulanabilir skorlama sisteminin ISR açısından yüksek riskli hastaları tahmin etmede kullanılabilabilir.