Duygu Durmaz1, Sedat Gündöner2, Hayrettin Tekümit1, Kamil Turan Berki3

1Department of Cardiovascular Surgery, Bandırma On Yedi Eylül University Faculty of Medicine, Balıkesir, Türkiye
2Clinic of Cardiovascular Surgery, Bandırma Training and Research Hospital, Balıkesir, Türkiye
3Department of Cardiovascular Surgery, Kocaeli University Faculty of Medicine, Kocaeli, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Mitral kapak yetersizliği; ekokardiyografi; koroner arter bypass cerrahisi

Özet

Giriş: Hafif/orta mitral yetersizliği (MY) olan hastalarda izole koroner arter bypass grefti (CABG) cerrahisinin etkinliğini değerlendirmek.

Hastalar ve Yöntem: Ocak 2012 ile Şubat 2014 Kocaeli Üniversitesi Kalp Damar Cerrahisi biriminde izole CABG uygulanan 30 hasta retrospektif olarak incelendi. Ameliyat öncesi demografik ve klinik özellikler ile ameliyat sonrası sonuçlar değerlendirildi. Hastaların MY derecesi, sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu (SVEF), sol ventrikül sistol sonu boyut (SVSSB) ve sol ventrikül diyastol sonu boyut (SVDSB), sol atriyum boyutu (SAB) ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası 12. ayda kontrol edildi.

Bulgular: Hiçbir hastada mortalite görülmedi. Hastaların ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası SVEF, SVSSB, SVDSB ve SAB ölçümlerinde istatiksel olarak benzerlik mevcuttu (p> 0.05). Ancak belirtilen periyotlarda hastaların MY derecelerinde azalma tespit edildi (p< 0.05).

Sonuç: Hafif/orta mitral yetmezliği bulunan hastalarda izole CABG güvenle uygulanabilir. CABG’nin etkinliği hastaların ekokardiyografik ölçümlerinde özellikle MY derecesinin azalmasıyla olumlu bir şekilde gösterilmiştir.