Ender Öner, Serkan Kahraman

Clinic of Cardiology, University of Health Sciences, Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Hospital, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler: ST-elevasyonlu miyokard infarktüsü; inflamasyon; mortalite; risk skorları

Özet

Giriş: ST segment elevasyonlu miyokard infarktüsü mortalitenin önemli bir nedenidir. Yüksek riskli hastaları tespit etmek prognoz için çok önemlidir. İnflamasyon ve nutrisyonel durumu gösteren skorlama sistemleri prognozu öngörmede daha fazla bilgi sağlayabilir.

Hastalar ve Yöntem: 2018 ve 2020 yılları arasında, ST elevasyonlu miyokard infarktüsü nedeniyle primer perkütan girişim yapılan ardışık 570 hasta retrospektif olarak incelendi. Hasta verileri hastanenin elektronik veri tabanından elde edildi.

Bulgular: Hastane içi mortalite insidansı %4.9 idi. Tüm grup hastane içi mortalite olmasına göre ikiye ayrıldı; hastane içi mortalite olmayan 542 hasta grup 1 ve hastane içi mortalite olan 28 hasta grup 2 olarak adlandırıldı. Çok değişkenli lojistik regresyon analizinde Naples skoru hastane içi mortalitenin bağımsız öngördürücüsü olarak bulundu.

Sonuç: ST elevasyonlu miyokard infarktüsü nedeniyle primer koroner girişim yapılan hastalarda yüksek Naples skorları daha fazla hastane içi mortalite ile ilişkilidir.