Ulaankhuu Batgerel1,2, Ayça Özgen3,4, Gaye Erten Yurdagül5

1Department of Immunology, İstanbul University Institute of Graduate Studies in Health Sciences, İstanbul, Türkiye
2Clinic of Cardiology, Acıbadem Dr. Şinasi Can Hospital, İstanbul, Türkiye
3Clinic of Cardiovasculer Surgery, Acıbadem Dr. Şinasi Can Hospital, İstanbul, Türkiye
4Vocational School of Health Services, İstanbul Kent University, İstanbul, Türkiye
5Department of Immunology, İstanbul University Aziz Sancar Institute of Experimental Medicine, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Asendan aorta; inflamasyon; interlökinler

Özet

Giriş: Aort anevrizmaları inflamatuvar/immünolojik mekanizmalarla ilişkili kronik hastalıklardır. Proinflamatuvar ve antiinflamatuvar aktivitelere sahip interlökinlerin (IL) aort hasarı gelişimiyle ilişkili olduğu gösterilmiştir. Bu bağlamda, bu çalışmanın amacı sporadik torasik asendan aort anevrizması olan hastalarda serum IL-4, IL-10, IL-17A ve IL-22 düzeylerinin değerlendirilmesidir.

Hastalar ve Yöntem: Bu prospektif çalışmanın popülasyonu, Kasım 2019 ile Eylül 2022 arasında torasik asendan aort anevrizması onarımı yapılan, cerrahi tedavisi yapılan ardışık hastaları içermiştir. Çalışmaya 29 hasta (hasta grubu) ve aort patolojisi olmayan 19 sağlıklı gönüllü (kontrol grubu) dahil edildi. Çalışmanın birincil sonlanımı, gruplar arasındaki serum IL seviyelerindeki farklılıklar olarak belirlendi.

Bulgular: Hasta grubundaki hastalar, kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha yaşlıydı (p= 0.042). Ortanca IL-10 (p= 0.001), IL-17A (p< 0.001) ve IL-4 (p< 0.001) düzeyleri çalışma grubunda kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha düşüktü. Serum IL düzeyleri ile anevrizma çapı arasında anlamlı bir ilişki yoktu (p> 0.05). IL-10 ile IL-17A (r= 0.409, p= 0.038), IL-10 ile IL-22 (r= 0.464, p= 0.017) ve IL-17A ile IL-4 (r= 0.496, p= 0.006) arasında orta düzeyde korelasyon tespit edildi. Nötrofil-lenfosit oranı (NLO) değerleri hasta grubundaki hastalarda daha yüksekti (p= 0.031). NLO değerinin ≥1.95 olması sporadik asendan aort anevrizmaları için bağımsız bir risk faktörü olarak bulundu [Odds Ratio (OR)= 4.53, %95 güven aralığı (CI)= 1.12-21.17, p= 0.040].

Sonuç: IL-10, IL-17A ve IL-4, 55 mm’den büyük sporadik asendan aort anevrizması olan hastalarda anlamlı olarak daha düşüktü. NLO değeri, sporadik asendan çıkan aort anevrizmaları için bağımsız bir risk faktörü olarak bulundu. Anevrizma çapı ile IL düzeyleri arasında bir korelasyon yoktu. IL-10, IL-17A ve IL-4 seviyeleri arasında pozitif korelasyonlar tespit edildi.