Cengiz Ovalı1, Alper Selim Kocaoğlu2, Merve Nur Güçlüer Kocaoğlu3, Atacan Emre Koçman4

1Department of Cardiac Surgery, Eskişehir Osmangazi University Faculty of Medicine, Eskişehir, Türkiye
2Clinic of Cardiac Surgery, Eskişehir City Hospital, Eskişehir, Türkiye
3Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Eskişehir Osmangazi University Faculty of Medicine, Eskişehir, Türkiye
4Clinic of Aesthetic, Plastic and Reconstructive Surgery, Private Clinic, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Mediastinit; debritman; pektoral flep

Özet

Giriş: Mediastinit, kalp cerrahisi sonrası nadir görülmesine rağmen ciddi bir mortalite ve morbidite sebebidir. Bu nedenle derin mediastinal enfeksiyonların erken tanı ve tedavisi çok önemlidir. Bu durumun yönetimi ise multidisipliner yaklaşım gerektiren bir süreçtir.

Hastalar ve Yöntem: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Ocak 2015-Mayıs 2021 tarihleri arasında görülen 21 derin mediastinal enfeksiyon tanılı hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların tamamına geniş spektrumlu antibiyoterapi, seri debridman ve vakum yardımlı kapama sistemi tedavileri uygulandı. Kültür sonucu negatifleşen ve yara yerinde granülasyon dokusu gelişen hastalardan sternum insizyon yerlerinde doku kaybı olan hastalara pektoral kas flebi ile yara yeri kapama yapıldı. Tüm hastalar bir yıl boyunca takip edildi.

Bulgular: Hastaların 14’ü kadın (%66.6), yedisi erkek (%33.3) olup yaş ortalamaları 62.7 ± 6.5 (dağılım: 41-76 yaş) idi. Çalışmaya dahil olan 21 hastanın üçü tip I, ikisi tip II, 16’sı ise tip IIIA mediastinit olgularıydı. En çok izole edilen mikroorganizma 11 hastada görülen Staphylococcus aureustu (S. aureus). Dört hastada (%19) sağ pektoralis majör kası, dört hastada (%19) sol pektoralis majör kası, 13 hastada (%62) ise bilateral pektoralis majör kası flep olarak kullanıldı. Hastaların takiplerinde tekrar girişim ihtiyaçları olmadı. Tedaviye alınan hiçbir hastada enfeksiyon nedenli, cerrahi kas flebi ile kapamaya bağlı ve/veya kardiyak nedenlere bağlı mortalite gözlenmedi.

Sonuç: Derin mediastinal enfeksiyonların tedavisi yüksek maliyetli, uzun süreli yatış gerektiren ve ölüm ile sonuçlanabilen bir durumdur. Öncelikli amaç kalp cerrahisi sonrasında mediastinit gelişmesine engel olmaktır. Mediastinit gelişen hastalarda kalp damar cerrahisi, enfeksiyon hastalıkları ve plastik ve rekonstrüktif cerrahi hekimlerinin multidisipliner yaklaşımı ile tedavi sürecini yönetmenin daha olumlu sonuçlar sağlayacağını düşünmekteyiz.