İbrahim Etem Dural1, Selçuk Kuzu2, Çağlar Günebakan2, Erkan Yıldız2

1Department of Cardiology, Afyonkarahisar Health Sciences University Faculty of Medicine, Afyonkarahisar, Türkiye
2Department of Otolaryngology, Afyonkarahisar Health Sciences University Faculty of Medicine, Afyonkarahisar, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Benin paroksismal pozisyonel vertigo; otonomik sinir sistemi bozuklukları; baş dönmesi

Özet

Giriş: Benign Paroxysmal Positional Vertigo (BPPV) ile otonomik disfonksiyonun ilişkisi net değildir. Sempatik ve parasempatik sistem arasındaki dengenin bozulması çeşitli hastalıklara sebep olmaktadır. Özellikle parasempatik sistem bozukluklarının BPPV’ye sebep olabileceği düşünülmektedir. Otonomik disfonksiyonu gösteren HRV (heart rate variability) ve HRT (heart rate turbulence) kalbin kalp hızının otonomik sinir sistemi ile ilişkisini gösteren iki non-invaziv testtir. Bu çalışmadaki amacımız BPPV’li hastalarda otonomik disfonksiyon ile BPPV arasındaki ilişkiyi non-invaziv bir laboratuvar parametresi olan HRV ve HRT parametrelerini kullanarak değerlendirmektir.

Hastalar ve Yöntem: Çalışma için Ocak 2015-Ocak 2020 tarihleri arasında yaş ve cinsiyet uyumlu 100 gönüllü, 100 BPPV hastası seçilmiştir. Hastaların 24 saatlik EKG holter kayıtları analiz edilmiştir. Bu kayıtlardan HRT ve HRV parametreleri elde edilmiştir. Parametreler gruplar arasında kıyaslanmıştır. TO 0´ın ve TS 2.5’in üzeri anormal kabul edilmiştir. Gruplardaki anormal TS ve TO değerleri kıyaslanmıştır.

Bulgular: HRV parametrelerinden SDNNI (p= 0.036) SDANN (p= 0.045) ve HRT parametrelerinde TS (p= 0.048) arasında BPPV ve kontrol grubu arasında anlamlı derecede farklılık izlendi. Anormal TO (p= 0.025) ve TS (p= 0.038) değerleri hasta grupta anlamlı düzeyde daha fazla izlendi.

Sonuç: Bu çalışmada BPPV’li hastaların kontrol grubuna göre HRV ve HRT değerlerinin düşük olması, parasempatik otonomik disfonksiyonu olduğunu düşündürmektedir. Mevcut bulguların çok daha fazla hasta sayısı ve çok merkezli çalışmalarla doğrulanması gerekmektedir.