Yalçın Avcı1, Mustafa Duran2, Ali Rıza Demir1, Gökhan Demirci1, Ömer Taşbulak1, Arda Güler1, Ahmet Arif Yalçın1, Sezgin Atmaca1, Mehmet Ertürk1

1Clinic of Cardiology, Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye
2Clinic of Cardiology, Konya City Hospital, Konya, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Endovasküler prosedürler; enflamasyon; periferal arteriyel hastalık

Özet

Giriş: Diz altı iskemik lezyonları olan hastaların tedavisinde endovasküler müdahaleler giderek daha fazla kullanılmaktadır. Yine de, diz altı lezyonları için endovasküler revaskülarizasyon uygulanan kritik bacak iskemisi olan hastalardaki uzun vadeli advers olaylarla ilgili çok az veri bulunmaktadır. Son zamanlarda kullanılan sistemik immün-inflamasyon indeksi (SII), çeşitli kardiyovasküler koşullarda kötü sonuçların güvenilir bir göstergesidir. Burada, diz altı lezyonları için endovasküler revaskülarizasyon uygulanan kritik bacak iskemisi olan hastalarda SII’ nin mortalite üzerindeki prognostik rolünü araştırmayı amaçladık.

Hastalar ve Yöntem: Ocak 2015 ile Aralık 2019 tarihleri arasında diz altı lezyonları için endovasküler revaskülarizasyon uygulanan semptomatik kritik bacak iskemisi olan 112 hastanın kayıtları analiz edildi. Hastalar, ROC analizinden elde edilen SII eşik değerine göre düşük ve yüksek SII değerlerine sahip gruplara ayrıldı. Her grup için prosedür detayları ve takip sonuçları analiz edildi.

Bulgular: Ortalama takip süresi 40.3 ± 19.9 aydı. Verilerimize göre SII değeri yüksek olan hastalarda mortalite oranı düşük olan hastalara göre daha yüksekti (%65.2’ye karşı %30.3, p< 0.001). Mortaliteyi tahmin etmek amacıyla SII cut-off değerini belirlemek için ROC eğrisi çizildi ve Youden indeksi kullanılarak en iyi cut-off değeri 966 olarak belirlendi (AUC= 0.658, 95% CI= 0.556-0.760, p= 0.004). Ayrıca, Cox çok değişkenli regresyon analizi SII skorunu mortalitenin bağımsız bir öngörücüsü olarak tanımladı.

Sonuç: SII, özellikle diz altı lezyonları için endovasküler revaskülarizasyon uygulanan kritik bacak iskemisi olan hastalarda bağımsız bir mortalite öngördürücüsüdür.