Arda Güler1, Emre Yılmaz2, Ali Rıza Demir1, Neşe Bayıroğlu3, Ali Kemal Kalkan1, Fatih Uzun1, Mehmet Ertürk1

1Clinic of Cardiology, İstanbul Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye
2Department of Cardiology, Giresun University Faculty of Medicine, Giresun, Türkiye
3Department of Dentistry, İstanbul Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Koroner arter hastalığı; SYNTAX skoru; periodontal hastalık; diyabetes mellitus

Özet

Giriş: Koroner arter hastalığı (KAH) ile periodontal hastalık arasındaki ilişki daha önce gösterilmiş olsa da bu hastalıkların şiddetinin birbirini nasıl etkilediğine dair yeterli veri bulunmamaktadır. Bu çalışma, diyabetik hastalarda periodontal hastalık şiddeti ile KAH’ın yaygınlığı arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçlamıştır.

Hastalar ve Yöntem: Çalışmamızda diyabeti olan toplam 127 hasta değerlendirildi. KAH yaygınlığını belirlemede SYNTAX skoru kullanıldı ve hastalar SYNTAX skoru ≤22 ve >22 olarak iki gruba ayrıldı. Dental değerlendirmede plak indeksi ve periodontal hastalık indeksi kullanıldı. Bu indekslerin koroner arter hastalığının yaygınlığı ile ilişkisi araştırıldı.

Bulgular: Bu çalışmada, diyabetik hastalarda plak indeksi ve periodontal hastalık indeksi (PDI) yüksek SYNTAX skoru ile anlamlı bir şekilde ilişkili bulundu. Tek değişkenli lojistik regresyon analizinde PDI, diyabetik hastalarda 22’nin üzerindeki SYNTAX skoru için öngörücü bir değişkendi. ROC eğrisi analizine göre, 4.3 olan periodontal hastalık indeksinin yüksek bir SYNTAX skorunu öngörebileceği gösterildi.

Sonuç: Sonuç olarak, periodontal hastalık şiddeti ile koroner arter hastalığı yaygınlığı arasında anlamlı bir ilişki saptadık. PDI’nin yüksek bir SYNTAX skoru açısından da bağımsız bir öngördürücü olduğunu belirledik.