Arif Selçuk1, Mehmet Emir Erol2, Sertan Özyalçın2

1Clinic of Pediatric Cardiovascular Surgery, Gaziantep Cengiz Gökçek Gynecology and Pediatrics Diseases Hospital, Gaziantep, Turkey
2Clinic of Cardiovascular Surgery, Hitit University Erol Olçok Training and Research Hospital, Çorum, Turkey

Anahtar Kelimeler: Pnömoperitoneum; minimal invaziv cerrahi işlemler; perioperatif bakım

Özet

Bu çalışmamızın amacı koroner arter bypass cerrahisi geçirmiş bir hastanın postoperatif erken dönemde reentübasyonu sonrasında gelişen masif pnömoperitonumun tedavisinde kullanılabilecek alternatif bir perkutan tedavi yöntemini sunmaktır. Yetmiş dört yaşında bir kadın hasta koroner arter bypass cerrahisi sonrası pnömoni ilişkili hipoksi nedeniyle uzamış endotrakeal entübasyona maruz kaldı. Postoperatif yedinci günde endotrakeal tüpün sekresyonlara bağlı oluşan darlığının yol açtığı inefektif ventilasyon ve hiperkapni nedeniyle reentübe edildi. Entübasyonun hemen sonrasında hastanın hipotansif, taşikardik ve hipoksik olduğu görüldü. Solunum sesleri sağ toraksta alınamıyordu ve batın gergindi. Akciğer grafisinde sağ tarafta tansiyon pnömotoraks görüldü. Hemen sağ toraksa bir göğüs tüpü yerleştirildi. Batın gerginliği nedeniyle çekilen batın tomografisinde intraperitoneal alanda serbest sıvı olmadan masif hava varlığı görüldü. Peritonun içinden hava tahliyesi için 7F santral venöz kateter ve 50 cc’lik enjektör kullanıldı. Kateter intraperitoneal bölgeye ilerletildikten sonra kateterin lümenlerinden birinin ucuna içi steril sıvı ile doldurulmuş enjektör ters çevrilerek bağlandı ve hava kabarcıklarının enjektördeki sıvının yüzeyine çıktıkları görüldü. Hava boşaltıldıktan sonra batın yumuşadı ve gerginliği azaldı. Arteryel kan gazı düzeldi ve hava yolu basınçları normale geldi. Gereksiz cerrahi girişimden kaçınmak için pnemoperitonuma neden olan etyolojiyi iyi belirlemek gerekmektedir. Cerrahi gerektirmeyen pnemoperitonumda daha az invaziv hava tahliye yöntemleri kullanmak daha hızlı sonuç vermenin yanında daha pratik olup intraperitona tüp yerleştirmek veya laparoskopi kadar etkilidir. Pnömoperitonumda perkutan drenaj tekniklerinin peritonit semptom ve bulgularının olmadığı durumlarda ilk basamak tedavide kullanılabilecek olması akılda tutulmalıdır.