Filiz Kızılırmak Yılmaz1, Fatih Yılmaz2, Arzu Yıldırım1, Hacı Murat Güneş1, Tayyar Gökdeniz3, Fatih Erkam Olgun1, Tuğba Aktemur1, Ümeyir Savur4, Fethi Kılıçaslan1

1Department of Cardiology, Medipol University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
2Clinic of Cardiology, Kartal Koşuyolu Research and Education Hospital, İstanbul, Turkey
3Department of Cardiology, Hitit University Faculty of Medicine, Çorum, Turkey
4Clinic of Cardiology, Gaziosmanpaşa Research and Education Hospital, İstanbul, Turkey

Anahtar Kelimeler: Atriyal fibrilasyon; otonom sinir sistemi; kateter ablasyonu

Özet

Giriş: Çalışmamızda lone atriyal fibrilasyonlu (AF) hastalarda, cryobalon ablasyon (CBA) öncesi yapılan egzersiz treadmil testinde (ETT) bakılan kan basıncı ve kalp hızı yanıtına göre tespit edilen otonomik disfonksiyon (OD) ile CBA sonrası AF rekürrensi arasındaki ilişkiyi değerlendirmeyi amaçladık.

Hastalar ve Yöntem: Çalışmaya cryobalon ablasyon yapılan 76 hasta (ortalama yaş 53 ± %11, 61.8 erkek) alındı. CBA öncesi tüm hastalara ETT yapıldı. AF rekürrensi ablasyon sonrası üç, altı, dokuz ve 12. aylarda değerlendirildi ve kaydedildi. ETT deki kan basıncı ve kalp hızı yanıtı AF rekürrens görülen ve görülmeyen hastalarda karşılaştırıldı.

Bulgular: OD oranı rekürrens olan grupta rekürrens olmayan gruba göre anlamlı olarak yüksek saptandı [17 (%89.5) vs. 19 (%33.3), p< 0.001]. OD dışında yaş, kadın cinsiyet, düşük egzersiz kapasitesi, CBA sonrası AF rekürrens ile ilişkili bulunmuştur (p> 0.05 for all ). OD parametreleri incelendiğinde, maksimum egzersizdeki sistolik kan basıncı (188.89 ± 28.13 vs 157.60 ± 28.82, p< 0.001), maksimum egzersizdeki diyastolik kan basıncı (87.47 ± 16.89 vs. 72.02 ± 15.43, p< 0.001), yavaş kalp hızı iyileşmesi [11 (%57.9) vs. 8 (%14), p< 0.001] CBA sonrası AF rekürrensi ile ilişkili bulunmuştur.

Sonuç: OD lone AF’li hastalarda CBA sonrası AF rekürrensi ile ilişkili olabilir. Maksimum egzersizdeki sistolik kan basıncı, maksimum egzersizdeki diyastolik kan basıncı, yavaş kalp hızı iyileşmesi ablasyon sonrası AF rekürrens prediktörü olarak bulunmuştur.