Faysal Şaylık1, Tufan Çınar2, Murat Selçuk2, Tayyar Akbulut1

1Clinic of Cardiology, Van Regional Training and Research Hospital, Van, Turkey
2Clinic of Cardiology, Sultan II. Abdulhamid Han Educational and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Anahtar Kelimeler: Hipotiroidizm; kalp elektrofizyolojisi; kardiak aritmi

Özet

Giriş: Subklinik hipotiroidi (SH) hafifçe yükselen tiroid uyarıcı hormon (TSH) seviyeleri ile birlikte serbest triiyodotironin (sT3) ve serbest tiroksin (sT4) düzeylerinin normal olması olarak tanımlanmaktadır. SH malign aritmileri de içeren kardiyovasküler olaylar ile ilişkilidir. Kardiak elektrofizyolojik denge (KED) ve düzeltilmiş formu düzeltilmiş KED (dKED) malign aritmileri saptayabilen kullanışlı parametrelerdir. Biz bu çalışmada subklinik hipotiroidi hastalarında KED ve dKED düzeylerini araştırmayı hedefledik.

Hastalar ve Yöntem: Bu çalışmaya toplan 164 hasta (82 SH hastası ve 82 kontrol grubu) dahil edilmiştir. KED, QT’nin QRS’e bölünmesi ile, dKED ise düzeltilmiş QT (dQT)’nin QRS’e bölünmesi ile hesaplanmıştır. Gruplar EKG parametreleri açısından karşılaştırılmıştır. Korelasyon ve multiple lineer regresyon analizi EKG parametreleri ile TSH seviyelerinin karşılaştırılması amacıyla kullanılmıştır.

Bulgular: Gruplar arasında laboratuvar ve klinik bulgular açısından fark yoktu. Tp-e, QT, dQT, Tp-e/QT, Tp-e/ dQT, KED ve dKED düzeyleri SH hastalarında kontrol grubuna göre belirgin düzeyde uzamıştı. Korelasyon analizinde yukarıda belirtilen tüm ekg parametreleri TSH seviyesi ile önemli oranda ilişkili olarak saptandı. SH hastalarında, multiple lineer regresyon analizinde, Tp-e, KED ve dKED TSH seviyesi ile bağımsız olarak ilişkili olarak saptandı.

Sonuç: Bildiğimiz kadarıyla bu çalışma SH hastalarında KED ve dKED’nin kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde uzamış olduğunu ve SH hastalarında her iki parametrenin de TSH seviyesi ile korele olduğunu gösteren ilk çalışmadır.