Ergin Arslanoğlu1, Kenan Abdurrahman Kara1, Ali Can Hatemi2, Berra Zümrüt Tan1, Ömer Faruk Şavluk3, Fatma Ukil Işıldak3, Eylem Tunçer1, Nihat Çine1, Hakan Ceyran1

1Department of Pediatric Cardiovascular Surgery, Kartal Koşuyolu High Specialization Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Pediatric Cardiovascular Surgery, Başakşehir Çam ve Sakura City Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Anaesthesiology and Reanimation, Kartal Koşuyolu High Specialization Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Anahtar Kelimeler: Gestasyonel hafta; norwood; pediatrik kalp cerrahisi.

Özet

Giriş: Hipoplastik sol kalp sendromu olan hastalarda yenidoğan döneminde yapılan norwood prosedürü halen riskli ve zor bir cerrahi işlemdir. Bu hastalarda preterm doğum ve preterm doğuma sıklıkla eşlik eden düşük doğum ağırlığının mortalite ve morbiditeyi artırdığı bilinmektedir.

Hastalar ve Yöntem: Çalışmaya Aralık 2012-Aralık 2019 tarihleri arasında kliniğimizde Norwood prosedürü uygulanan 54 hasta dahil edilmiştir. Hastaların gestasyonel hafta, yaş, kilo, total baypas süresi, aortik kross klemp süresi, ekstübasyon zamanı, yoğun bakım kalış ve servis yatış süreleri, preoperatif, postoperatif üre, kreatinin, alanin aminotransferaz, aspartat aminotransferaz, trombosit değerleri retrospektif olarak değerlendirilmiştir.

Bulgular: Hastaların kilo değeri 2350 ile 4500 gram arasında değişmekte olup ortalama 3296.3 ± 486.7 gram bulunmuştur. Hastaların operasyon sırasındaki yaşı 1 ile 374 gün arasında değişmekte olup ortalama 30.31 ± 70.51 gün bulunmuştur. Hastalar termlere göre kıyaslandıklarında istatistiksel olarak anlamlı sonuç bulunmamış, fakat gestasyonel haftaya göre kıyaslandıklarında istatistiksel olarak anlamlı sonuç elde edilmiştir.

Sonuç: Fonksiyonel tek ventriküle sahip hastalarda preoperatif risk faktörleri prognoza cerrahi teknik ve tedavi yaklaşımından daha fazla etkilir. Çalışmamızda preoperatif risk faktörlerinden biri olan gestasyonel hafta ile norwood stage 1 operasyonun postoperatif prognozu açısından karşılaştırıldığında 38,8. gestasyonel haftadan (272 gestasyonel gün) sonra mortalite anlamlı olarak düşmüştür.