Zeki Şimşek, Regayi̇p Zehi̇r, Elnur Ali̇zade, Ender Özgün Çakmak

Department of Cardiology, Kartal Kosuyolu High Specialization Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Anahtar Kelimeler: CHA2 DS2-VASc skoru; ST yükselmeli miyokart enfarktüsü; enfarkt i̇li̇şki̇li̇ arter açıklığı.

Özet

Giriş: Perkütan koroner girişim öncesi enfark ilişkili arter açıklığı, ST yükselmeli miyokart enfarktüsü hastalarında daha iyi klinik sonuçlarla ilişkilidir. Birincil perkütan koroner girişimden önce spontan reperfüzyon meydana gelen hastalarda enfarkt alanı daha küçük olup bu hastalarda sol ventrikül fonksiyonları daha iyi korunur ve bu durum daha az kardiyojenik şok ve belirgin olarak daha düşük mortaliteyle ilişkilidir. CHA2 DS2 -VASc skoru non-valvüler atriyal fibrilasyon hastalarında iskemik inme ve sistemik emboli riskini öngörmek için kullanılan bir araç olmakla beraber son yıllarda atriyal fibrilasyonun varlığına bakılmaksızın çok çeşitli kardiyovasküler hastalıklarda CHA2 DS2 -VASc skorunun prediktif değerine odaklanılmıştır. Bu çalışmanın amacı, ST yükselmeli miyokart enfarktüsü hastalarında enfarkt ilişkili arter açıklığının belirlenmesinde CHA2 DS2 -VASc skorunun prediktif doğruluğunu değerlendirmektir.

Hastalar ve Yöntem: Çalışmamızda hastanemize göğüs ağrısıyla başvurup ST yükselmeli miyokart enfarktüsü tanısıyla birincil perkütan koroner girişim uygulanan 723 hastanın retrospektif analizi yapıldı. Tüm hastalar için ayrı ayrı CHA2 DS2-VASc skoru hesaplandı. Çalışma popülasyonu enfark ilişkili arter tıkalı grup (TIMI 0, 1, 2) ve enfarkt ilişkili arter açık grup (TIMI 3) olmak üzere iki ayrı gruba ayrıldı. CHA2 DS2-VASc skorunun prediktif değerini belirlemek için multivaryate lojistik regresyon analizi yapıldı.

Bulgular: Toplam 568 (%78.6) hastada TIMI 0, 1 veya 2 akım (tıkalı enfarkt ilişkili arter grubu) ve 155 (%21.4) hastada TIMI 3 akım (patent enfarkt ilişkili arter grubu) vardı. Enfarkt ilişkili arter tıkalı gruptaki hastalar, enfarkt ilişkili arter açık grubuna göre daha yüksek CHA2 DS2-VASc skoruna (2 ± 1’ye karşılık 1 ± 1, p< 0.001) sahipti. Enfarkt ilişkili arter açıklığını tahmin etmek için yapılan “Receiver Operating Characteristic (ROC)” curve analizinin sonucu 0.74 idi ve CHA2 DS2-VASc skorunun < 2 olmasının enfarkt ilişkili arter açıklığını %70.9 duyarlılık ve %44.5 özgüllükle öngördüğü saptanmıştır (AUC: 0.735, %95 CI: 0.691-0.779, p< 0.001).

Sonuç: CHA2 DS2-VASc skoru, birincil perkütan koroner girişim uygulanan ST yükselmeli miyokart enfarktüsü hastalarında enfarkt ilişkili arter açıklığını tahmin etmek için basit ve güvenilir bir araç olarak kullanılabilir.