Zeki Şimşek, Regayi̇p Zehi̇r, Elnur Ali̇zade, Ender Özgün Çakmak

Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji, Istanbul, Turkey

Anahtar Kelimeler: cha2ds2-vasc skoru,st-elevasyonlu miyokard enfarktüsü,enfarkt i̇li̇şki̇li̇ arter açıklığı

Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı STEMI hastalarında IRA açıklığının belirlenmesinde CHA2DS2-VASc skorunun prediktif doğruluğunu değerlendirmektir.

Hastalar ve Yöntem: Çalışmamızda hastanemize göğüs ağrısı ile başvurup STEMI tanısı ile PPCI uygulanan 723 hastanın retrospektif analizi yapıldı. Tüm hastalar için ayrı ayrı CHA2DS2-VASc skoru hesaplandı. Çalışma popülasyonu IRA tıkalı grup (TIMI 0,1,2) ve IRA açık grup (TIMI 3) olmak üzere iki ayrı guruba ayrıldı. CHA2DS2-VASc skoru’nun prediktif değerini belirlemek için multivariate logistik regresyon analizi yapıldı.

Bulgular: Toplam 568 (%78,6) hastada TIMI 0,1 veya 2 akım (tıkalı IRA grubu) ve 155 hastada (%21,4) TIMI 3 akım (patent IRA grubu) vardı. IRA tıkalı gruptaki hastalar, IRA açık grubuna göre daha yüksek CHA2DS2-VASc skoruna (2 ± 1'ye karşılık 1 ± 1, p <0.001) sahipti. IRA açıklığını tahmin etmek için yapılan Receiver operating characteristic (ROC) curve analizinin sonucu 0.74 idi ve CHA2DS2-VASc skorunun <2 olmasının IRA açıklığını %70,9 duyarlılık ve %44,5 özgüllük ile öngördüğünü saptadık (AUC:0.735, 95% CI:0.691-0.779, P<0.001).

Sonuç: CHA2DS2-VASc skoru, PPCI uygulanan STEMI hastalarında IRA açıklığını tahmin etmek için basit ve güvenilir bir araç olarak kullanılabilir.