Ahmet Elibol1, Hasan Erdem1, İsmail Demir1, Cüneyt Arkan1, Dilek Yavuzer2

Anahtar Kelimeler: Lipom; mediastinal kitle; tümör; perikardiyal tamponad

Özet

Kardiyak lipomlar benign kalp tümörleri arasında nadir görülürler ve genellikle asemptomatiktirler. Vakamız 61 yaşında göğüs ağrısı ile başvuran ve inferior miyokard enfarktüsü ile interne edilen, intraperikardiyal ekstrakaviter lipom olgusudur. Tamponad kliniği ile acil opere edilen hastada rastlantısal bulunmuştur.