Ahmet Çağrı Aykan, Ezgi Kalaycıoğlu, Tayyar Gökdeni̇z, Duygun Altıntaş Aykan, İsmail Gökhan Çavuşoglu, Abdulkadir Uslu, Ahmet Oğuz Aslan, Ömer Faruk Çırakoğlu, Banu Şahi̇n Yıldız, Şükrü Çeli̇k

Anahtar Kelimeler: Egzersiz elektrokardiyografi, bilgisayarlı tomografi, anjiyografi, test öncesi olasılık, kadın, genç

Özet

Giriş: Test öncesi olasılığı orta olan ve egzersiz elektrokardiyografi testi (EEKT) pozitif saptanan hastalarda stres görüntüleme yöntemi önerilmektedir. Ancak koroner bilgisayarlı tomografik anjiyografinin (KBTA) test öncesi olasılığı orta olan ve efor testi pozitif saptanan genç bayan hastalarda kullanımı halen tartışmalıdır. Bu çalışmanın amacı düşük-orta test öncesi olasılığı olan ve EEKT pozitif saptanan genç bayanlarda KBTA tanısal öneminin saptanmasıdır. Hastalar ve Yöntem: Haziran 2011 ile haziran 2014 tarihleri arasında başvuran EEKT pozitif olan 67 genç bayan çalışmamıza retrospektif olarak dahil edildi. Bu 67 hastanın 32'sine KBTA 35'ine MPS yapıldı. Bulgular: Hastaların demografik ve kardiyovasküler risk profilleri benzerdi. Bütün hastaların EEKT'si pozitifti. Hastaların efor kapasitesi ve Duke treadmil skorları benzerdi. Kan biyokimyası benzerdi. Tıkayıcı koroner arter hastalığı (KAH) açısından ortanca test öncesi olasılığı KBTA grubunda %28 (15-45%) MPS grubundan (15-50) daha düşüktü (p= 0.045). KBTA yapılan 3 hastada MPS yapılan 7 hastada ciddi lezyon tespit edildi. KBTA'sı ciddi olan 3 hastanın hepsinde ciddi KAH saptandı. Ancak MPS'sinde iskemi saptanan 7 hastanın 3'ünde ciddi KAH saptandı. Sonuç: Test öncesi olasılığı düşük-orta olan efor testi pozitif genç bayan hastalarda KBTA stres görüntüleme yöntemlerine kullanışlı bir alternatif olabilir.