Fatih Aygün, Harun Karamanlı

Anahtar Kelimeler: Uyku monitorizasyonu, elektrokardiyogram, obstrüktif uyku apnesi

Özet

Giriş: Bu çalışmada, obstrüktif uyku apnesi (OSA) şiddeti ile elektrokardiyogramdaki QRS süresinin genişlemesi arasındaki ilişki araştırılmıştır. Hastalar ve Yöntem: Bu çalışma; kliniğimizde Mart 2013 ve Eylül 2014 tarihleri arasında, OSA tanısı almış 85 kişiyi içermektedir. PSG raporları alanında uzman hekim tarafından değerlendirildi. Şiddetli uyku apne hastalığı olan bireyler Grup 1 olarak adlandırılırken, orta, hafif uyku apne hastalığı olan bireyler Grup 2 olarak belirlendi. Bulgular: Çalışmaya katılan tüm bireylerin yaş dağılımı; minimum(min) 20 yıl (y), maksimum(max) 85 yıldır (ortalama ± standart sapma 48.5 ± 13.2 y). Bu kişilerin 51 (%60)'i erkek, 34 (%40)' ü kadındır. Polisomnografi (PSG) kayıtları ve skorlaması ALICE 6 system kullanılarak oluşturulan, şiddetli OSA'sı olan bireyleri içeren Grup 1'de QRS süresi 0.112 ± 0.016 saniye iken Grup 2' de 0,080 ± 0,017 saniye olduğu görüldü. Sonuç: Şiddetli OSA'sı olan bireylerin, hafif ve orta şiddette OSA'sı olan bireylere göre QRS sürelerinin yüksek olduğu görüldü. Sonucun istatiksel olarak anlamlı olduğu tespit edildi (p< 0.01).