Mehmet Eyüboğlu, Bahri Akdeni̇z, Ömer Şenarslan, Mehmet Akif Eki̇nci̇, Abdurrahman Arslan, Fatih Aytemi̇z, İlhan Koyuncu, Barış Ünal, Betül Koyuncu

Anahtar Kelimeler: Perkütan koroner girişim, anjiyoplasti, doğrudan stentleme

Özet

Giriş: Stabil koroner arter hastalığında doğrudan stent ve perkütan translüminal koroner anjiyoplasti (PTKA) sonrasında stentleme yöntemlerinin koroner kan akımı üzerine etkisini karşılaştıran yeterli veri yoktur. Çalışmamızda, doğrudan stent ve PTKA sonrası stentleme yöntemlerinin koroner kan akımı üzerine etkisi TIMI kare sayısı (TKS) kullanılarak karşılaştırıldı. Hastalar ve Yöntem: 2008-2012 yılları arasında perkütan koroner girişim (PKG) yapılan hastalar taranarak, doğrudan stentleme uygulanmış 55 hasta ve PTKA sonrası stentleme uygulanmış 42 hasta çalışmaya alındı. Hastaların PKG kayıtları izlendi. Her hasta için işlem öncesi ve sonrası TKS hesaplandı. İki tedavi grubu işlem öncesi ve sonrası TKS açısından karşılaştırıldı. Bulgular: Doğrudan stent grubunda ortalama TKS işlem öncesinde 18.72 kare/saniye, işlem sonrasında 16.12 kare (fark 2.6 kare/saniye) bulundu; PTKA sonrası stent grubunda ise bu değerler sırasıyla 18.13 kare/saniye ve 16.63 kare/saniye (fark 1.5 kare/saniye) idi. İşlem sonrası TKS'deki azalma açısından iki grup arasındaki fark anlamlı idi (p< 0.001). Sonuç: Bulgularımız, stabil koroner arter hastalığında doğrudan stentleme yönteminin koroner kan akımını iyileştirmede PTKA sonrası stentlemeye göre daha başarılı olduğunu gösterdi. Bu bulgu, doğrudan stentleme ile daha iyi mikrovasküler dolaşım sağlandığını düşündürmektedir.