Sabahattin Gündüz, Nesrin Gündüz, Ertuğrul Zenci̇rci̇, Banu Şahi̇n Yıldız, Mustafa Yıldız, Mehmet Özkan

Anahtar Kelimeler: Tomografi, emisyon-bilgisayarlı, pulmoner arter, hipertansiyon, pulmoner

Özet

Giriş: Şüpheli pulmoner hipertansiyon (PH)'lu hastaların değerlendirilmesinde Doppler ekokardiyografi ile ölçülen sistolik pulmoner arter basıncı (sPAB) ilk seçenek incelemedir. Bu araştırmada PH hastalarında kontrastlı toraks bilgisayarlı tomografi (BT) ile elde edilen pulmoner damar ve sağ kalp boşluklarının çapları ile ekokardiyografik sPAB arasındaki ilişkiyi belirlemeyi amaçladık. Hastalar ve Yöntem: Araştırmaya sPAB > 35 mmHg olup ekokardiyografik inceleme ile 3 gün içerisinde BT çekilmiş olan toplam 68 hasta (44 kadın, 24 erkek) dahil edildi. Ana pulmoner erter (APA), sağ ve sol pulmoner arterler, sağ ve sol interlobar dal arterlerin çapları ile sağ ventrikül duvar kalınlıkları ve çapları birincil ölçümler idi. Pulmoner damar ölçümleri, asendan aorta, desendan aorta ve toraks çapına oranlanarak ikincil türev ölçümler elde edildi. sPAB ile birincil ve ikincil ölçümler arasındaki ilişki korelasyon analizi ile araştırıldı. Bulgular: APA, sol ve sağ pulmoner arterler, sol ve sağ interlobar arter çapları ile sağ ventrikül çap ve duvar kalınlığı ölçümlerinin tamamı sPAB ile korele idi. İkincil türev ölçümler ise sPAB ile olan ilişkiyi zayıflattı. Çok değişkenli analizde sPAB ile tek bağımsız ilişkisi olan parametre APA çapı idi (R= 0.65, p< 0.001). Sol kalp patolojisine sekonder sPAB artışı olan hastalar hariç tutulduğunda, geriye kalan 48 (%71) hastanın alt grup analizinde APA çapı ile sPAB arasında daha güçlü bir korelasyon olduğu gözlendi. Sonuç: Çeşitli toraks BT ölçütleri arasında sPAB ile en güçlü ve bağımsız ilişkili olanı APA çapıdır. Prekapiller PH hastalarında, sPAB ile APA çapı arasındaki ilişki daha da belirgindir.