Utkan Sevük, Abdulkadir Bi̇lgi̇ç, Barış Yaylak, Nurettin Ay, Erkan Baysal, Aylin Erkul, Vahhaç Alp, Ünal Beyazıt, Süleyman Akkaya

Anahtar Kelimeler: Mediastinit, koroner arter baypas cerrahisi, hemoglobin A1c, diabetes mellitus, derin sternal yara infeksiyonu

Özet

Giriş: Kalp cerrahisi yapılan hastalarda, diabetes mellitus (DM)'lu hastalarda olduğu kadar diyabetik olmayan hastalarda da hiperglisemi ile sık karşılaşılır. Kalp cerrahisi sonrasında intraoperatif ve postoperatif hipergliseminin derin sternal yara infeksiyonu (DSYİ) için bağımsız risk faktörü olduğu gösterilmiştir. Ancak, preoperatif kronik glisemik kontrolün DSYİ ile ilişkisi tartışmalıdır. Hemoglobin A1c (HbA1c) geçmiş 2-3 aylık dönemdeki glukoz düzeyi hakkında bilgi verir. Bu çalışmanın amacı koroner baypas cerrahisi yapılan DM'li hastalarda, HbA1c seviyeleri ile DSYİ arasındaki ilişkiyi incelemektir. Hastalar ve Yöntem: Kliniğimizde kardiyopulmoner baypas altında koroner baypas operasyonu yapılmış olan hastaların kayıtları retrospektif olarak incelendi. DM'si olan ve perioperatif periyodda yeterli glisemik kontrol sağlanmış 180 hasta çalışmaya dahil edildi. DM'si olmayan koroner baypas cerrahisi yapılmış ardışık 200 hasta kontrol grubuna dahil edildi. Bulgular: Medyan HbA1c değerleri diyabetik hasta grubunda anlamlı olarak daha yüksekti [8.16 (7.2-10.4 vs 5.49 (5-6), p< 0.001]. DSYİ sıklığı bakımdan iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı [%5 (n= 9) vs %2 (n= 4); p= 0.1]. Yoğun bakımda kalış (p= 0.005) ve hastanede kalış süreleri (p= 0.01) diyabetik hastalarda anlamlı olarak daha uzundu. Sonuç: Preoperatif dönemdeki yüksek HbA1c seviyeleri koroner baypas sonrası DSYİ ile ilişkili bulunmamıştır. Ayrıca perioperatif periyodda yeterli glisemik kontrol sağlanmış DM'li hastalarda DSYİ sıklığında artış olmadığı saptanmıştır.