Ahmet Çağrı Aykan, Can Yücel Karabay, Regayip Zehi̇r, Banu Şahi̇n Yıldız

Anahtar Kelimeler: Perikardiyosentez, kardiyak tamponad, ajite serum, kontrast, ekokardiyografi

Özet

Kardiyak tamponad acil müdahale gerektiren, hayatı tehdit eden bir hastalıktır. Biriken sıvı cerrahi ya da perkütan yol ile boşaltılabilir. Perikardiyal efüzyonun perkütan yol ile boşaltılması, miyokardiyal ve koroner laserasyon, perforasyon, hava embolisi, pnömotoraks, aritmi, periton yaralanması, abdominal organ hasarı, internal mamariyen arter fistülizasyonu, akut pulmoner ödem ve pürülan perikardit riski taşır. Biz bu yazıda perikardiyosentez için kolay ve güvenli bir metod olarak, perikardiyal boşluğa kateter ve klavuz tel yerleştirmeden önce Seldinger iğnesinden kontrast amaçlı ajite serum uygulanan bir olguyu sunuyoruz. Basit, rahat ve kolay uygulanabilir bir yöntem olması nedeniyle kateter ve kılavuz telin perikardiyal boşluğa yerleştirilmesinden önce uygulan ajite serum kontrast ile bu istenmeyen komplikasyonların önüne geçilebilir.