Onur Işık, Muhammet Akyüz, Mehmet Fatih Ayık, Yüksel Atay

Anahtar Kelimeler: Asendan aorta, psödoanevrizma, koroner baypas

Özet

Asendan aort psödoanevrizması kardiyak cerrahinin nadir fakat ölümcül komplikasyonlarından biridir. Genellikle infeksiyon, önceki bağ dokusu bozuklukları, aort kanülasyonu, safen greft anastomoz proksimal bölgesi veya aortotomi sütür hattı, aortik klemp bölgesi gibi çeşitli faktörler asendan aort psödoanevrizma ile ilişkili zemin hazırlayan faktörlerdir. Biz koroner arter baypas cerrahisinden 7 yıl sonra safen ven proksimal anastomozu ile ilişkili asendan aort psödoanevrizması gelişen olguyu sunduk. Bu hastalarda anevrizma rüptürünün ölümle sonuçlanabilmesi nedeniyle takip döneminde zamanında anevrizmanın saptanması, etkili cerrahi tekniğin uygulanması ve perioperatif ve postoperatif dönemde hastaların başarılı yönetimi esastır.