Burçin Abud

Anahtar Kelimeler: Anormal çıkışlı sağ koroner arter-sol sirkumfleks koroner arter kombinasyonu, ani kardiyak ölüm, koroner bilgisayarlı tomografi anjiyografi, çalışan kalpte koroner arter baypas

Özet

Anormal çıkışlı sağ koroner arter-sol sirkumfleks arter kombinasyon anomalisine bağlı göğüs ağrısı olan bir hastayı ve cerrahi tedavisini sunmaktayız. Efor ile göğüs ağrısı şikayeti ile kardiyoloji kliniğimize başvuran hastanın elektrokardiyografisinde DII, DIII ve aVF'de ST depresyonu ile T negatifliği saptandı. Ekokardiyografi ve kardiyak enzimler normaldi. Bu bulgularla hastaya sabit anjina pektoris tanısı kondu ve hastaya koroner anjiyografi çekildi. Koroner anjiyografide sağ koroner arter ostiumuna girilemedi ve hastaya koroner bilgisayarlı tomografi anjiyografi çekildi. Tetkikler sonucunda hastanın sağ koronerinin sol koroner kusptan çıktığı ve çıkıştan hemen sonra pulmoner arter ve asendan aorta arasından interarteriyel seyir göstererek sağa normal trasesine döndüğü görüldü. İnterarteriyel düzeyde basıya bağlı sağ koroner arter ince ölçümlemedeydi. Sağ koroner arter non-dominant özellikte olup, sağa normal trasesine döndükten hemen sonra, sola normal trasesine doğru seyreden dominant özellikli sol sirkumfleks arteri dal olarak vermekteydi. Sol koroner arter segmentlerinde ise anlamlı bir patoloji yoktu. Bu bulgular doğrultusunda hastanın semptomlarının interarteriyel düzeyde sağ koroner arterin ciddi basısına bağlı meydana geldiğine karar verildi. Basının fazla olmasından dolayı perkütan translüminal koroner anjiyoplasti ve stent uygulanması uygun görülmedi ve hasta operasyona hazırlandı. Hastaya çalışan kalpte tekli koroner arter baypas cerrahisi uygulandı. Greft olarak tercih edilen sağ internal mammarian arterin distali sağ koroner arterin sol sirkumfleks koroner arteri vermesinden hemen önceki bölgeye anastomoze edildi. Operasyondan 5 gün sonra hasta sorunsuz taburcu edildi. İnterarteriyel seyir gösteren koroner arter anomalilerde efor ile ani kardiyak ölümler görülebilmektedir. Bu yüzden göğüs ağrısı şikayetleri ile başvuran genç hastalarda bu olasılık göz önünde bulundurularak hasta değerlendirilmeli. Koroner bilgisayarlı tomografi anjiyografi tetkiki bu tip anomalilerde tanının konmasında çok yardımcı olmaktadır. Böylelikle bu durumdaki hastalar çok basit bir girişimsel işlem veya cerrahi müdahale ile tedavi edilerek normal hayatlarını sürdürebilirler.