Alaa Hi̇jazi̇, Bayram Yılmazkaya, Murat Erci̇şli̇, Deniz Demi̇r, Müslüm Çakır

Anahtar Kelimeler: ALCAPA sendromu, konjenital koroner arter anomalisi

Özet

Otuz sekiz yaşındaki erkek hasta, hastanemize yeni başlayan eforla nefes darlığı ile başvurdu. Yapılan koroner anjiyografi ve bilgisayarlı tomografik anjiyografinin sonuçlarına göre sol koroner arterin pulmoner arterden çıkışı anomalisi saptandı. LİMA sol desendan koroner artere, safen ven grefti ise obtus marjine anastomoz yaparak aortokoroner baypas greft yapıldı. Postoperatif dönemde yakınması olmayan hasta şifa ile taburcu edildi.