Selim Topcu

Anahtar Kelimeler: Aspirasyon trombektomi, ST elevasyonlu miyokart infarktüsü, primer perkütan koroner girişim, meta-analiz

Özet

Giriş: Bu çalışmada, büyük bir randomize kontrollü klinik çalışma yayınlanması nedeniyle, daha önce yayınladığımız ST elevasyonlu miyokart infarktüsü olan hastalarda rutin trombüs aspirasyonunun (TA) etkilerini inceleyen meta-analizimizi güncellemeyi amaçladık. Hastalar ve Yöntem: Bu meta-analize primer perkütan koroner girişim (PPKG) uygulanmış hastaların alındığı çalışmalar dahil edildi. Tüm nedenlere bağlı ölüm, tekrarlayan infarktüs (Re-MI), hedef damar/lezyon revaskülarizasyon (TVR/TLR), stent trombozu (ST) ve inme gibi klinik sonuçlar için risk oranı (RR) hesaplandı. Ayrıca klinik sıralı analiz uygulandı. Klinik sıralı analiz için varsayımlarımız: tip 1 hata = %5, güç = %80 ve relatif risk azalması %20 idi. Bulgular: TA + PPKG ve PPKG kolları arasında tüm nedenlere bağlı ölüm (%4.9 vs. %5.5, RR= 0.895, %95 CI: 0.797-1.005, p= 0.060), Re-MI (%2.1 vs. %2.2, RR= 0.958, %95 CI: 0.797-1.151, p= 0.647), TVR/TLR (%6.3 vs. %6.1, RR= 1.030, %95 CI: 0.926-1.146, p= 0.586) ve ST (%1.2 vs. %1.4, RR= 0.911, %95 CI: 0.712-1.166, p= 0.459) bakımından anlamlı fark yoktu. Bununla beraber TA'nın inme riskini bir miktar artırdığı gözlendi (%0.8 vs. %0.5, RR= 1.535, %95 CI: 1.003-2.351, p= 0.049). Sonuç: Yirmi binden fazla hastanın dahil edildiği güncellenmiş bu meta-analiz rutin manual trombüs aspirasyonunun tüm nedenlere bağlı ölüm, tekrarlayan infarktüs (Re-MI), hedef damar/lezyon revaskülarizasyonu ve stent trombozunu azaltmadığını gösterdi. Fakat trombüs aspirasyonu ile inme riski artıyor olabilir.