Sabiye Yılmaz, Harun Kılıç, Saadet Demi̇rtaş, Mehmet Bülent Vatan, Efe Edem, Mustafa Tarık Ağaç, Mustafa Türker Pabuccu, Mehmet Akif Çakar, Mustafa Gökhan Vural, Murat Aksoy, Ersan Tatlı, Hüseyin Gündüz, Ramazan Akdemi̇r

Anahtar Kelimeler: Ekokardiyografi, rotasyon ve büküm, yaşlanma

Özet

Giriş: Sol ventrikül (LV) rotasyon ve büküm hareketi kasılma ve gevşemede önemli rol oynamaktadır. Yaşlanma ile LV sistolik fonksiyonları korunsada diyastolik fonksiyonlar genellikle bozulur. Bu çalışmanın amacı, LV büküm için bir referans değeri saptamak ve yaşlanmanın büküm üzerinde etkilerini incelemekti. Hastalar ve Yöntem: Çalışmaya 75 sağlıklı kişi dahil edildi; katılımcılar 40 yaş üstü ve 40 yaş altı olarak iki gruba ayrıldı. LV rotasyon ve büküm parasternal kısa eksen bazal ve apikal seviyelerinde 2D-STI ile değerlendirildi. LV büküm hareketi apikal ve bazal rotasyonun göreceli toplamı olarak tanımlandı. İskemik ve kapak hastalığı, aritmi, kalp pili ve sistolik disfonksiyon öyküsü dışlama kriterleri olarak tanımlandı. Bulgular: Yaşlılarda gençlere kıyasla pik A dalga hızı (70.6 ± 13.7 vs. 57.7 ± 10.6, p< 0.001), E/E' oranı (7.7 ± 2.23 vs. 6.09 ± 1.3, p< 0.001) daha yüksek, pik E dalga hızı (52.4 ± 16 vs. 76.75 ± 11, p< 0.001), E/A oranı (0.75 vs. 1.34, p< 0.001) daha düşüktü. Yaşlı grupta apikal rotasyonda artış (4.4 ± 2.9° vs. 3.3 ± 2.4°, p= 0.075) ve bazal rotasyonda azalma (-4.1 ± 2.7° vs. 3.7°± -5.2, p= 0.185) izlendi ancak, bu değişiklikler anlamlı değildi. Yaşlanma ile birlikte, büküm önemsiz derecede arttı (8.6 ± 3.3° vs. 8.53 ± 4.1°, p= 0.890). Yaşlı grupta LV diyastolik disfonksiyon derecesi arttıkça apikal rotasyon (5.02 ± 3.2 vs. 2.4 ± 1.1, p= 0.004) ve büküm (9.4 ± 3.4 vs. 6.9 ± 2.4, p= 0.64) azaldı. Sonuç: Bu çalışma LV bükümün yaşla birlikte hafifçe arttığını, ancak bu etkinin sistolik fonksiyonları normal olsada artmış diyastolik disfonksiyon varlığında tersine döndüğünü gösterdi.