Aysu Türkmen Karaağaç

Anahtar Kelimeler: Nozokomiyal infeksiyon, çocuklar, kardiyovasküler cerrahi, yoğun bakım

Özet

Giriş: Bu çalışmanın amacı, pediatrik kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım ünitesinde görülen nozokomiyal infeksiyonları (Nİ) özellikleri, patojenler, mortaliteyle ilgili risk faktörleri ve mortalite sıklığı açısından değerlendirmektir. Hastalar ve Yöntem: Bu retrospektif çalışmada, yaşları 1 ay ila16 yıl arasında değişen, Kartal Koşuyolu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Ocak 2014-Ocak 2016 tarihleri arasında kardiyovasküler cerrahi geçirmiş 838 çocuğun dosyaları değerlendirilmiştir. Hastalık kontrol merkezi kriterlerine göre Nİ tespit edilmiş hastalar çalışmaya alınmıştır. Nİ prevalansı ve çeşitli risk faktörleriyle Nİ arasındaki ilişkiler istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Bulgular: Toplam 838 hastadan 54 (%6.4)'ünde Nİ [(solunum sistemi (%53.9), idrar yolu (%24.8), bakteremi (%15.7) ve yara yeri infeksiyonları (%5.6)] mevcuttu. İzole edilen patojenler: Klebsiella pneumoniae (%20.4), Pseudomonas aeruginosa (%18.6), Candida albicans (%18.6), Stenotrophomonas maltophilia (%13.8), Acinetobacter baumannii (%10.5), koagülaz negatif stafilokok (9.1%), metisilin dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) (3.6%), Serratia marcescens (1.8%), Citrobacter freundii (%1.8) ve Providencia rettgeri (1.8%) ve Nİ nedeniyle mortalite oranı %13.7 (11/80) bulunmuştur. Çocukların yaşı ve mekanik ventilasyon süresi ile Nİ arasında anlamlı bir ilişki saptanmış (p< 0.05); cinsiyet, nazogastrik beslenme ve eşlik eden anomaliler ile Nİ arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p> 0.05). Sonuç: PKVC sonrası Nİ sıklığı %6.4 ve en sık Nİ morbidite ve mortalite etkeni gram-negatif bakteriler olmuştur. Yoğun bakımda takip edilen hastalarda endotrakeal aspirat, kan, idrar ve yara kültürlerinin gönderilmesi ve NKİ ile ilişkili risk faktörlerinin zamanında değerlendirilmesi, gerekli infeksiyon kontrol önlemlerinin alınarak postoperatif morbidite ve mortalitenin azaltılmasını sağlayacaktır.