Mehmet Özülkü, Fatih Aygün, Bilal Egemen Çi̇ftçi̇

Anahtar Kelimeler: KABGO, safen ven, radiyal arter, bilgisayarlı tomografi

Özet

Giriş: Çalışmamız prospektif bir çalışma olup yalnızca konduit olarak kullanılmış safen venlerin kapakçıklarının açık kalma üzerine etkisi değil, aynı zamanda kapaklı safen venin, kapaksız safen venin, radyal arterin iki yıllık açık kalma oranı çok kesitli bilgisayarlı tomografi (ÇKBT) anjiyografi kullanılarak araştırılmıştır. Hastalar ve Yöntem: Kliniğimizde 2014-2015 yılları arasında koroner arter baypas greft operasyonu (KABGO) yapılmış hastalar üç farklı grefte göre gruplandı. Gruplar kalp akciğer makinası ve X-klemp (On-Pump X-klempli) kullanılarak KABGO yapılan hastalarda kullanılan greftlere göre oluşturuldu. Birinci grup (Grup 1); radiyal arter grubu, ikinci grup (Grup 2); valvli safen ven grubu, üçüncü grup (Grup 3); valv içermeyen safen ven grubu olarak belirlendi. Bulgular: Greftlerde iki yıllık açık kalma oranı, radiyal arter için %87.5, kapaksız safen ven için %82.4 ve kapaklı safen ven için %78.8 bulunmuştur. Sonuç: Radiyal arter, kapaksız safen ven, kapaklı safen ven arasında iki yıllık açık kalma oranları, istatistiksel olarak anlamlı değildir (p> 0.05; radiyal arter vs. valvsiz ven için p= 0.737; radiyal arter vs. valvli ven için p= 0.321; valvsiz ven vs. vavli ven için p= 0.465).