Mustafa Yıldız, Gözde Mümi̇n, Doğaç Okşen, Sinan Oral

Anahtar Kelimeler: Kardiyak haritalama, üç boyutlu teknoloji, kompleks atriyal makroreentran taşikardiler

Özet

Giriş: Zorlu ve dirençli makroreentran atriyal taşıkardiler çoğunlukla kardiyak cerrahi sonrası oluşur ve konvansiyonel tedaviye verdikleri yanıt zayıftır. Ayrıca, daha önceden başarısız ablasyon geçiren hastaların tedaviye yanıtları daha dirençlidir. Bu çalışma ile zorlu atriyal makroreentran taşıkardilere yaklaşımımızı paylaştık. Hastalar ve Yöntem: Daha önceden kardiyak cerrahi geçiren ve/veya radyofrekans ablasyon geçirmiş olan 5 atrial flutter hastası çalışmaya dahil edildi. Klinik olarak izlenen aritmi odağı CARTO® ve Columbus™ haritalama yöntemi ile istmus işaretlenerek belirlendi. Aritmi sonlanana kadar veya sikus uzunluğunda veya aktivasyon dalga boyunda değişiklik elde edilene kadar radyofrekans enerji uygulandı. Bulgular: Tüm kompleks atriyal makroreentran taşikardiler sağ atriyumdan orjin alıyordu. Tüm olgular başarılı bir şekilde haritalandı ve ablasyon işlemi uygulandı. Başarılı ablasyon uygulanan hastalarda 6 aylık takip süresince rekürrens izlenmedi. Ortalama işlem süresi (±SS) 49.0 ± 22.4 dakikadır. Atriyuma CARTO ve Columbus™ üç boyutlu elektroanatomik kardiyak haritalama teknolojileri kullanılarak tüm potansiyel devrelerin başarılı ablasyonu skar ilişkili makroreentran atriyal taşıkardilerin ablasyonunda yüksek oranda etkili bir yöntemdir. Sonuç: Bu çalışma, kompleks makroreentran atriyal taşıkardilerin ablasyonunda, üç boyutlu elektroanatomik kardiyak haritalamanın başarısını ve kullanışlılığını vurgulamaktadır.