Kamil Boyacıoğlu, Serkan Ketenci̇ler, Cihan Yücel, İlknur Akdemi̇r, Nihan Kayalar, Vedat Erentuğ

Anahtar Kelimeler: Kalp yaralanmaları, acil tedaviler, penetran yaralanmalar, cerrahi

Özet

Giriş: Penetran travmalar; ateşli silah yaralanması ve kesici alet dahil, kardiyak yaralanmaların esas sebeplerindendir. Bu çalışmanın amacı, kalp travması hastalarının tanı ve cerrahi tedavisini değerlendirmektir. Hastalar ve Yöntem: Kliniğimizde Şubat 2009-Mayıs 2017 tarihleri arasında penetran kardiyak yaralanma nedeniyle opere edilen 48 hasta retrospektif olarak incelendi. Hemodinamik olarak stabil olan hastalara ekokardiyografi, bilgisayarlı tomografi ve laboratuvar çalışmaları yapıldı. Bulgular: Penetran kardiyak yaralanma tanısı ile 48 hasta (45 erkek, 3 kadın; ortalama yaş 29.4 ± 11.1 yıl; dağılım 16-51 yıl) opere edildi. Olguların 46 (%95.8)'sında etyoloji delici kesici alet yaralanmasıydı. 29 (%60.4) hastada kardiyojenik şok mevcuttu. Kırk dört hastaya median sternotomi yapıldı. Hastaların 28 (%58.3)'inde sağ ventrikül yaralanması vardı ve burası en sık yaralanan bölgeydi. En çok yaralanan kalp dışı organ; 15 hasta ile akciğerlerdi. Çalışmamızda mortalite oranı 13 hasta ile %27.1 olarak tespit edildi. Hastaların hemodinamik durumlarının, preoperative CPR gereksinimi olmasının ve preoperative hematokrit değerlerinin mortalite üzerine anlamlı etkileri olduğu bulundu. Sonuç: Penetran kardiyak travmalarda erken tanı ve acil cerrahi girişim hayatta kalım oranlarını arttıracaktır. Hastaların hastaneye varış anındaki hemodinamik durumları prognoz üzerinde belirleyicidir.