Cemil Zenci̇r, Kadir Karakuş, Oktay Kocabaş, Gökhan Bahti̇yar, Mithat Selvi̇, Kayıhan Karaman

Anahtar Kelimeler: Bipolar bozukluk, lityum, Tp-e interval, ventriküler repolarizasyon

Özet

Giriş: Bipolar bozukluk (BD) dünyada önemli bir mental sağlık sorununudur. Bipolar bozukluk tedavisinde kullanılan ilaçların çoğu, ventriküler repolarizasyonun (VR) dağılımını etkileyerek hayatı tehdit eden aritmilere neden olabilir. VR genellikle QT aralığı ve T dalgası ölçümleri kullanılarak değerlendirilir. Bu çalışmanın amacı, Tp-e intervali ve Tp-e/QT oranını kullanarak VR'yi değerlendirmek ve bipolar bozukluğu olan hastalarda lityum tedavisi ve VR parametreleri arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Hastalar ve Yöntem: Çalışmamıza lityum tedavisi alan 46 hasta ve 45 katılımcıdan oluşan kontrol grubu dahil edildi. Tp-e aralığı ve Tp-e/QT oranı 12-derivasyon elektrokardiyografi (EKG) kullanılarak ölçüldü. Bu parametreler gruplar arasında karşılaştırıldı. Bulgular: Bipolar bozukluk olan hastalarda QT interval (p= 0.01), QTc interval (p = 0.003), Tp-e interval (p< 0.001) ve Tp-e / QT oranı (p= 0.009) kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksek bulundu. Tp-e intervali ile serum lityum düzeyleri arasında pozitif korelasyon vardı (r= 0.317, p< 0.032). Ayrıca artmış serum lityum seviyesi (β= 0.398, p= 0.007), uzun Tp-e aralığının bağımsız bir belirleyicisi olarak bulundu. Sonuç: Uzamış Tp-e intervali, lityum tedavisi kullanan hastalarda artmış ventriküler aritmi riskinin yararlı bir göstergesi olabilir.