Mahmut Yesi̇n, Metin Çağdaş, Yavuz Karabağ, İbrahim Rencüzoğulları, Macit Kalçık, Cengiz Burak, Tufan Çınar, Süleyman Karakoyun, Ozan Mustafa Gürsoy, İbrahim Tanboğa

Anahtar Kelimeler: C-reaktif protein/albumin oranı, yeni başlayan atriyal fibrilasyon, ST yükselmeli miyokart infarktüsü

Özet

Giriş: Daha önceden yapılan çalışmalar, inflamatuvar belirteçlerin koroner arter hastalığı olan hastalarda yeni başlayan atriyal fibrilasyon (AF)'un gelişimi ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte, ST yükselmeli miyokart infarktüslü (STEMİ) hastalarda AF gelişimi için serum C-reaktif protein (CRP)'in serum albumin oranı (CAR)'na göre prediktif değeri henüz araştırılmamıştır. Bu nedenle, bu çalışmada, primer perkütan koroner girişim (pPKG) yapılan STEMİ hastalarında AF'ı öngörmedeki değerini değerlendirmeyi amaçladık. Hastalar ve Yöntem: Bu çalışma, pPKG uygulanan 1153 STEMİ hastasına ilişkin verilerin geriye yönelik analiz edilmesi ile yapıldı. CRP düzeyleri immünoturbidimetrik yönteme göre ölçüldü ve serum albumin düzeyleri bromkresol yeşili yöntemiyle analiz edildi. CAR, CRP değerlerinin serum albumin oranı olarak tanımlandı. Bulgular: Hastanede kalış sırasında AF insidansı %5.2 (n= 62 hasta) idi. AF olan hastalar, AF olmayanlara kıyasla yüksek CAR değerlerine sahipti. Çok değişkenli lojistik regresyon analizleri, yüksek CAR değerinin AF'ın bağımsız bir belirleyicisi olduğunu ortaya koydu (OR: 3.280, %95 CI: 1.564-6.878; p= 0.002). Ayrıca, ROC curve eğrilerinin karşılaştırıldığında, CAR'ın öngörücü performansının sırasıyla CRP ve albuminden daha yüksek olduğunu göstermiştir. Sonuç: Bu çalışmada pPKG ile tedavi edilen STEMİ hastalarında yüksek CAR değerlerinin AF gelişimi ile bağımsız olarak ilişkili olduğunu gözlemledik.