Çayan Çakır

Anahtar Kelimeler: Senkop, eğik masa testi, eprodusibilite

Özet

Giriş: Eğik masa testi senkop şüpheli hastalarda sıkça kullanılan bir testtir. Testin tanısal değeri ve reprodusibilitesi hakkında karşıt görüşler mevcuttur. Çeşitli serilerde pozitif bir testin reprodusibilitesi %36-90, negatif bir testin reprodusibilitesi ise %85-100 arasında bildirilmiştir. Biz bu çalışmada eğik masa testinin güncel reprodusibilitesini araştırmayı hedefledik. Hastalar ve Yöntem: Hastanemizde Mayıs 2017-Ocak 2019 tarihleri arasında çift doz sublingual sprey nitrogliserin ile test uygulanan tüm ardışık hastalar çalışmaya dahil edilmek üzere değerlendirildi. Çalışmaya katılmayı kabul eden hastalar ilk testten 1-7 gün sonra ikinci bir teste alındılar. Bulgular: Toplam 135 hasta [76 erkek (%56.3), 59 kadın (%43.7)] çalışmaya dahil edildi. Yaş aralığı 18- 61 ve ortalama yaş (± SD) 32 ± 10.85 idi. İlk testte 81 (%60.0) hastada pozitif sonuç, 51 (%37.8) hastada negatif sonuç ve 3 (%2.2) hastada nitrata abartılı yanıt saptandı. İkinci testte ise 75 (%55.6) hastada pozitif, 60 (%44.4) hastada negatif sonuç saptandı. Pozitif reprodusibilite %85.2, negatif reprodusibilite %88.2 ve toplam reprodusibilite %86.4 idi. Dilaltı nitratın yan etkilerine bağlı olarak test hiçbir hastada sonlandırılmadı. Sonuç: Seçilmiş hastalarda çift doz dilaltı sprey nitrogliserin ile yapılan eğik masa testinin güncel reprodusibilitesi yüksektir ve çift doz nitrogliserin kullanımı güvenilir olabilir.