Arzu Antal, Burçin Çayhan Karademi̇r, Mehmet Dedemoğlu, Ekin Can Çeli̇k, Mehmet Altuğ Tuncer

Anahtar Kelimeler: Aort kapak stenozu, sol ventrikül hipertrofisi, kalp kapak protezleri

Özet

Giriş: Çalışmanın amacı artmış sol ventrikül kitle indeksinin, aort darlığı nedeniyle dikişsiz biyoprotez kapak ile aort kapak replasmanı sonrası erken dönem sonuçlara etkisinin araştırılmasıdır. Hastalar ve Yöntem: Aort darlığı nedeniyle dikişsiz biyoprotez kapak ile aort kapak replasmanı uygulanan 60 yüksek riskli hastanın operasyon sonrası erken dönem sonuçları retrospektif olarak analiz edilmiştir. Hastalar sol ventrikül kitle indeks değerlerine göre iki gruba ayrılmıştır. Sol ventrikül kitle indeksi Devereux formula ile hesaplanıp, vücut yüzey alanı ile indekslenmiştir. Erkek hastalar için > 134 g/m2 , kadın hastalar için > 100 g/m2 yüksek olarak tanımlanmıştır. Cerrahi sonrası erken dönem sonuçlar iki hasta grubunda karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Operasyon öncesi hasta özellikleri gruplar arasında benzer bulunmuştur. Erken mortalite %8.3'tür. Operasyon sonrası erken dönem mortalite ve morbidite açısından gruplar arasında anlamlı fark tespit edilmemiştir. Sol ventrikül kitle indeksi birinci grupta 114.7 ± 13.7 g/m2 'den 109 ± 32.2 g/m2 'ye (p= 0.60), yüksek kitle indeksi olan ikinci grup hastalarında 192.5 ± 31.9 g/m2 bazal değerinden 117.9 ± 25.2 g/m2 'ye gerilemiştir (p< 0.001). Sonuç: İzole aort darlığında operasyon öncesi artmış sol ventrikül kitle indeksinin, dikişsiz biyoprotez kapak ile aort kapak replasmanı sonrası erken dönem morbidite ve mortalite üzerine olumsuz etkisi tespit edilmemiştir. Ciddi sol ventrikül hipertrofisi olan yüksek riskli bu hasta grubunda altı aylık takipte sol ventrikül kitle indeksinde anlamlı azalma görülmesi cesaret verici olmakla birlikte uzun dönem takip gerektirmektedir