Mehmet İnanır, Gökhan Alıcı, Emrah Acar, Hayati Eren, Müjgan Gürler, Sait Alan

Anahtar Kelimeler: Hipertansiyon, inflamasyon, koroner arter ektazi, nötrofil-lenfosit oranı, ortalama trombosit hacmi

Özet

Giriş: Artmış morbidite ve mortalite ile ilişkili olan koroner arter ektazi (KAE), ateroskleroz ile ilişkilidir ve koroner arter hastalığının bir varyantı olarak kabul edilir. KAE hipertansiyonu olan hastalarda daha yaygındır. Bu çalışmada, hipertansif KAH olan hastalarda nötrofil-lenfosit oranını (NLR) ve ortalama trombosit hacmini (MPV) değerlendirmek amaçlanmıştır. Hastalar ve Yöntem: Çalışma Ocak 2017-Ekim 2019 tarihleri arasında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi kardiyoloji ünitesinde retrospektif olarak tasarlandı. Çalışmada 7287 koroner anjiyografi iskemik kalp hastalığını saptamak için retrospektif olarak incelendi. KAE tanısı görsel olarak iki kör kardiyolog tarafından konuldu. Çalışmaya dahil edilen tüm hastalarda hipertansiyon tanısı vardı. Uygun dışlamalar sonrasında hipertansif hastalar KAE ve normal koroner arter gruplarına ayrıldı. Bu iki grubun laboratuvar parametreleri karşılaştırıldı. Bulgular: Nötrofil sayısı [4.2 (2.4-8.6) vs. 4.2 (2.0-6.7) u/mm3 , p= 0.015], RDW [15.7 (12.8-21.6) vs. 15.3 (13.2-18.6) %, p= 0.002], PDW [17.9 (15.5-23.0) vs. 17.5 (15.9-20.8) %, p= 0.001], NLR [2.1 (0.7-12.8) vs. 1.9 (0.8-4.5), p< 0.001], PLR [109.8 (63.0-321.8) vs. 100.9 (34.7-223.6), p= 0.001], MPV (8.4 ± 1.4 vs. 7.9 ± 1.0 fL, p< 0.001) ve PCT (0.19 ± 0.05 vs. 0.18 ± 0.4 %, p= 0.007) KAE olan hipertansif hastalarda anlamlı olarak daha yüksekti. KAE olan hipertansif hastalarda lenfosit sayısı [2.1 (0.5-4.2) vs. 2.2 (1.1-6.7) u/mm3 , p= 0.013] anlamlı derecede düşüktü. Sonuç: Hemogram parametreleri, KAE olan hipertansif hastalarda trombotik bir durumun ve inflamatuvar yanıtın belirlenmesinde bir biyobelirteç olarak daha yararlı olabilir.