Yurdaer Dönmez, Armağan Acele, Atilla Bulut, Mehmet Kaplan, Hasan Koca, Ayşe Selcan Koç, Burçak Çakır Peköz, Mevlüt Koç

Anahtar Kelimeler: Hipertansiyon, torasik aort, intima media kalınlığı, renal ultrason, Doppler

Özet

Giriş: Artmış intima media kalınlığı subklinik bir ateroskleroz belirteci olarak kabul edilmektedir ve kardiyovasküler risk faktörleri ile yakından ilişkilidir. Hipertansiyon artmış torasik aortik intima media kalınlığı (TA-IMK) ve bozulmuş renal Doppler ölçümleri için bilinen bir risk faktörüdür. Araştırdığımız kadarıyla, TAIMK ve renal Doppler parametreleri arasındaki ilişkiye dair bir bilgi yoktur. Bu çalışmanın amacı, hipertansif hastalarda böyle bir ilişki olup olmadığını incelemektir. Hastalar ve Yöntem: Kesitsel çalışmamız çeşitli sebeplerle transözefageal ekokardiyografi yapılan ve hipertansiyonu olan 112 hastayı içermektedir. Grup 1'de TA-IMK artmış 56 hasta yer almıştır. Grup 2'de ise TA-IMK normal olan 56 hasta mevcuttur. Tüm hastalara transtorasik, transözefageal ekokardiyografi, renal B-mod, Doppler ultrason ölçümleri ve standart laboratuvar incelemeleri yapılmıştır. Bulgular: Grup 1'deki hastalarda belirgin olarak artmış sistolik, diyastolik kan basınçları, beden kütle indeksi (BKİ), total ve LDL kolesterol ve trigliserid değerleri saptanmıştır. RRI, RPI değerleri, RRI > 0.70 olma sıklığı ve renal kortikal kalınlık ölçümleri grup 1'de önemli ölçüde artmıştır. Bu hastalarda renal AT belirgin biçimde azalmıştır. Artmış RRI (RRI > 0.70), grup1'deki 39 (%70) hastada görülmüştür. Lineer regresyon analizinde sistolik kan basıncı, BKİ, LDL kolesterol ve renal AT'nin TA-IMK ile bağımsız olarak ilişkili olduğu görülmüştür. Sonuç: Çalışmamızda hipertansif hastalarda artmış TA-IMK ve bozulmuş renal Doppler parametreleri arasında bir ilişki olduğu gösterilmiştir. Transözefageal ekokardiyografi yapılması düşünülen hipertansif hastalarda TA-IMK ölçümü yapılması uç organ hasarını saptamak için faydalı olabilecek gibi görünmektedir.